ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców

Na podstawie art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór świadectwa ukończenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców wraz z opisem, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 180, poz. 1505).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. (poz. 183)

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU Z ZASAD EKSPLOATACJI I KIEROWANIA POJAZDEM SPECJALNYM I UŻYWANYM DO CELÓW SPECJALNYCH1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.