ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym

Na podstawie art. 50a ust. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, zwanej dalej „pomocą”;

2) tryb postępowania i właściwość organu realizującego wypłatę pomocy;

3) sposób i terminy wypłaty pomocy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dziecku — należy przez to rozumieć dziecko, któremu na podstawie art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin przysługuje pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.

§ 3. Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

§ 4. Organem właściwym do wypłaty pomocy jest terenowy organ administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawał zmarły żołnierz, lub organ, na którego zaopatrzeniu finansowym terenowy organ administracji wojskowej pozostaje.

§ 5. Pomoc przyznawana jest na wniosek o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez dziecko albo jego przedstawiciela ustawowego.

§ 6. 1. Wniosek składa się do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem terenowego organu administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawał żołnierz, w każdym roku szkolnym lub akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, a także imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, jeśli nie jest nim dziecko;

2) numer i datę wydania aktu zgonu żołnierza oraz oznaczenie organu wydającego akt zgonu.

3. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie, w jakiej placówce oświatowej lub uczelni dziecko kontynuuje naukę, wraz ze wskazaniem ilości semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;

2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem terenowego organu administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawał żołnierz, o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego;

3) uwierzytelnioną kopię orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgonu żołnierza ze służbą oraz oznaczenie komisji wydającej to orzeczenie;

4) uwierzytelnioną kopię decyzji o przyznaniu renty rodzinnej po zmarłym żołnierzu;

5) oświadczenie o formie wypłaty świadczenia z tytułu pomocy.

§ 7. Pomoc przyznawana jest w roku szkolnym lub akademickim w wysokości sześciokrotności najniższej emerytury, określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 8. 1. Pomoc wypłacana jest w dwóch równych ratach:

1) pierwsza rata, za okres od września do stycznia, wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek;

2) druga rata, za okres od lutego do czerwca, wypłacana jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.

2. Rata pomocy wypłacana jest w danym semestrze nauki.

3. Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu odbywania nauki.

4.  Pomoc wypłacana jest w formie pieniężnej w kasie organu, o którym mowa w § 4, albo w formie bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany przez dziecko lub jego przedstawiciela ustawowego.

§ 9. 1. W przypadku przerwania nauki po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a przed wypłaceniem pierwszej lub drugiej raty pomocy, dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy informuje niezwłocznie o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem terenowego organu administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawał żołnierz.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej wstrzymuje wypłatę pomocy.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, z 2007 r. Nr 82, poz. 559 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 i Nr 228, poz. 1507.