ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawane:

a) żołnierzom zawodowym,

b) kandydatom na żołnierzy zawodowych

– zwanym dalej „żołnierzami”;

2) organy wojskowe właściwe do wydawania, ewidencjonowania, doręczania kart i tabliczek tożsamości oraz postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty lub tabliczki tożsamości;

3) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje kart tożsamości:

1) przeznaczone dla żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę lub pełniących służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) przeznaczone dla żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę lub pełniących służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:

a) przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom,

b) przewidzianych do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,

c) wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”

– według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Tabliczka tożsamości zawiera:

1) numer;

2) nazwę „Siły Zbrojne RP”.

2. Wzór tabliczki tożsamości określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Kartę tożsamości wydaje się wraz z tabliczką tożsamości.

§ 5. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi wydaje karty tożsamości, określa termin ich ważności oraz zezwala na wydanie tabliczek tożsamości.

§ 6. 1. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, zwany dalej „szefem komórki”.

2. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzą także dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do podległych im żołnierzy, którym wydano karty tożsamości.

§ 7. 1. Ewidencję tabliczek tożsamości prowadzi szef komórki.

2. Wydawanie i ewidencjonowanie wydanych albo zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzą dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do podległych im żołnierzy.

§ 8. 1. Szef komórki doręcza dowódcy jednostki wojskowej karty tożsamości, za potwierdzeniem odbioru.

2. Dowódca jednostki wojskowej wydaje żołnierzowi kartę wraz z tabliczką tożsamości, za potwierdzeniem odbioru.

§ 9. 1. Organem właściwym w postępowaniu w razie zniszczenia lub utraty karty lub tabliczki tożsamości jest szef komórki.

2. Zniszczenia kart lub tabliczki tożsamości dokonuje dowódca jednostki wojskowej na polecenie szefa komórki.

§ 10. Wzór rozkazu wyjazdu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. Dotychczasowe karty tożsamości przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2004 r. (poz. 1516)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

TABLICZKI TOŻSAMOŚCI

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

NATO UNCLASSIFIED

(PDF)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 133, poz. 1241), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.