ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698 i Nr 285, poz. 2858) w § 4:

1) w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Żołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 1, wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2—5, należność zagraniczną, w miesięcznej wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 6,5 — zajmującemu stanowisko służbowe przedstawiciela wojskowego o stopniu etatowym niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe szefa zespołu łącznikowego, szefa zarządu lub zastępcy attache obrony,”;

2) dodaje się ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłacanych miesięcznie żołnierzowi zawodowemu na podstawie przepisów obowiązujących w organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej strukturze wojskowej.

4. W przypadku gdy środki pieniężne wypłacane miesięcznie żołnierzowi zawodowemu na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3, są wyższe od stawki należności zagranicznej, należności tej nie wypłaca się.

5. Żołnierz zawodowy jest obowiązany poinformować na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej właściwego w sprawie wypłaty należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, o środkach pieniężnych wypłacanych mu miesięcznie przez organizację międzynarodową lub międzynarodową strukturę wojskową.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.