ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej:

1) od dnia 5 kwietnia do dnia 7 kwietnia 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—26 stycznia 2006 r.;

2) od dnia 4 maja do 6 maja 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 21—23 lutego 2006 r.;

3) od dnia 1 czerwca do dnia 3 czerwca 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28—30 marca 2006 r.;

4) od dnia 5 lipca do dnia 7 lipca 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28—30 marca 2006 r.;

5) od dnia 2 sierpnia do dnia 4 sierpnia 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25—27 kwietnia 2006 r.;

6) od dnia 6 września do dnia 8 września 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 23 maja 2006 r., a w przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w dniu 29 maja 2006 r.;

7) od dnia 11 października do dnia 13 października 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27—29 czerwca 2006 r.;

8) od dnia 2 listopada do dnia 4 listopada 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25—27 lipca 2006 r.;

9) od dnia 6 grudnia do dnia 7 grudnia 2005 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 29—31 sierpnia 2006 r.;

10) od dnia 3 stycznia do dnia 5 stycznia 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26—28 września 2006 r.;

11) od dnia 1 lutego do dnia 3 lutego 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—26 października 2006 r.;

12) od dnia 7 marca do dnia 9 marca 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28—30 listopada 2006 r.;

13) od dnia 4 kwietnia do dnia 6 kwietnia 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 19—21 grudnia 2006 r.

2. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminach innych niż określone w ust. 1, a także powołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jak również zwolnionych lub wydalonych ze służby kandydackiej i skierowanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się i przenosi do rezerwy na 3 dni przed dniem, w którym upływa łącznie:

1) 10 miesięcy służby wojskowej dla powoływanych do dnia 30 czerwca 2005 r.;

2) 9 miesięcy służby wojskowej dla powoływanych od dnia 1 lipca 2005 r.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Żołnierzy powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych:

1) w dniu 2 stycznia 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 31 marca 2006 r.;

2) w dniu 3 kwietnia 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 30 czerwca 2006 r.;

3) w dniu 2 października 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 22 grudnia 2006 r.

§ 3. Żołnierzy powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów:

1) w dniu 3 lipca 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 11 sierpnia 2006 r.;

2) w dniu 21 sierpnia 2006 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 29 września 2006 r.

§ 4. 1. Żołnierzy, którzy stawili się do odbycia zasadniczej służby wojskowej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby i przenosi do rezerwy w ostatnim dniu upływu ustawowego czasu trwania zasadniczej służby wojskowej.

2.  Czas trwania zasadniczej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia stawienia się do tej służby.

3. Jeżeli dzień zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to i przeniesienie do rezerwy następuje bezpośrednio przed tym dniem.

4. Żołnierzy, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się, w zależności od rodzaju odbywanego przeszkolenia wojskowego, w dniu upływu odpowiednio sześciu tygodni lub trzech miesięcy trwania tego przeszkolenia.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Dowódca jednostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 1—4 termin zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i jego przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, odpowiednio o okres samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolnego pozostawania poza nimi, jeżeli okres ten nie został zaliczony do czasu trwania czynnej służby wojskowej na podstawie art. 86a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Żołnierzy, którzy w następstwie orzeczeń dyscyplinarnych wykonują lub mają wykonać karę zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, aresztu koszarowego lub izolacyjnego albo w stosunku do których orzeczono środek dyscyplinarny w postaci zobowiązania do wykonywania dodatkowych zadań służbowych, w terminie lub po terminie zwolnienia z czynnej służby wojskowej określonym w § 1—3, zwalnia się z tej służby po ich wykonaniu, nie później jednak niż z dniem ustawowo określonego okresu trwania służby wojskowej. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i przeniesienia go do rezerwy dokonuje dowódca jednostki wojskowej, stwierdzając ten fakt w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

2. W wojskowych dokumentach osobistych i w ewidencji wojskowej żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej.

§ 8. Poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 2006 r. powołuje się w dniach: 3—5 stycznia, 1—3 lutego, 7—9 marca, 4—6 kwietnia, 9—11 maja, 6—8 czerwca, 4—6 lipca, 1—3 sierpnia, 5—7 września, 3—5 października, 14—16 listopada i 5—7 grudnia — do:

1) wojskowych centrów i ośrodków szkolenia oraz ośrodków szkolenia kierowców;

2) jednostek wojskowych innych niż wymienione w pkt 1. 

§ 9. Poborowych — absolwentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego powołuje się w dniach: 2 stycznia, 3 kwietnia i 2 października 2006 r.

§ 10. Poborowych — studentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego powołuje się w dniach: 3 lipca i 21 sierpnia 2006 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.