ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

Na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom, o których mowa w art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „osobą uprawnioną”;

2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.

§ 2. Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657), wydawanych bezpłatnie osobie uprawnionej, zwanych dalej „produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych osobie uprawnionej bezpłatnie lub za pełną odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 69b ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane jest przez jednostkę budżetową posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na której zaopatrzeniu pozostaje osoba uprawniona.

§ 4. 1. Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych bezpłatnie osobie uprawnionej przez aptekę, z którą jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, zawarła umowę cywilnoprawną o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia, realizowane jest na podstawie przekazywanych przez aptekę faktur i zbiorczego zestawienia zrealizowanych recept.

2. Fakturę oraz zbiorcze zestawienie zrealizowanych recept apteka przekazuje jednostce budżetowej w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

3. Środki finansowe w wysokości wynikającej z faktury są przekazywane na wskazany rachunek bankowy apteki przez jednostkę budżetową w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury i zestawienia.

§ 5. Zwrotu kosztów produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabytych przez osobę uprawnioną za pełną odpłatnością w aptece, z którą jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, nie zawarła umowy, dokonuje ta jednostka osobie uprawnionej na podstawie wystawionych na tę osobę faktury zakupu oraz recepty.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz. U. Nr 61, poz. 542 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 668), które utraciło moc z dniem 22 marca 2011 r. na podstawie art. 139 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657).