ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

Na podstawie art. 53 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawkę opłat za korzystanie z miejsca w internacie określa dyrektor oddziału regionalnego do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku. W przypadku zmiany wysokości poniesionych kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej, stawka ta może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dacie skorygowania stawki.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez żołnierza za dobę, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 4 zdanie drugie oraz ust. 4a i 4c ustawy, ustala się:

1) w pokoju jednoosobowym — w wysokości średniego dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie pomnożonego przez powierzchnię użytkową miejsca zajmowanego przez żołnierza;

2) w pokoju dwuosobowym lub wieloosobowym — w wysokości średniego dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie pomnożonego przez powierzchnię użytkową przypadającą proporcjonalnie na miejsce zajmowane przez żołnierza.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 4c ustawy, opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez żołnierza za dobę oblicza się jako sumę:

1) opłaty za użytkowaną powierzchnię użytkową, ustalonej w sposób określony w ust. 1

na podstawie kalkulacji kosztów, o której mowa w § 7 ust. 1;

2) opłat pośrednich ustalonych na podstawie kalkulacji kosztów, o której mowa w § 7 ust. 2.

3. Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez osobę, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 ustawy, za dobę oblicza się w sposób określony w ust. 2.”;

3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 4 zdanie drugie ustawy, opłatę za użytkowaną powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość określona w art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy, za dobę, ustala się według wzoru:

D = (P-Np)x 1,66x(Kp + Km)

gdzie:

D — opłata,

P — powierzchnia użytkowa podstawowa zajmowana przez żołnierza,

Np — przysługująca żołnierzowi norma powierzchni użytkowej podstawowej, o której mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 lit. a—c, ustawy

Kp — dzienny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie, według kalkulacji kosztów, o której mowa w § 7 ust. 1,

Km — dzienny koszt opłat pośrednich przypadający na 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie, według kalkulacji kosztów, o której mowa w § 7 ust. 2.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez żołnierza, o którym mowa w art. 53 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy, stanowi suma opłat określonych w ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 1 lub 2.”;

4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W przypadku zajmowania przez żołnierza, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1—3 ustawy, z przyczyn wynikających z rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych budynku internatowego, miejsca w internacie o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna, o której mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy, opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez tego żołnierza oblicza się w sposób określony w § 8 ust. 1, a w przypadku żołnierza, o którym mowa w art. 53 ust. 4c ustawy, w sposób określony w § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) wiersz Ip. III.6 w kolumnie 2 „Wyszczególnienie” otrzymuje brzmienie „koszty pozostałe”,

b) uchyla się wiersz Ip. III .”Z ;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„KALKULACJA ROCZNA

kosztów, o których mowa w art. 53 ust. 3 pkt 3 ustawy, przypadających na 1 m2 powierzchni użytkowej w Internacie..................................


Lp. Wyszczególnienie Wykonanie r. Plan......r. częsc internatowa % wzrostu (kol. 5:4)
cały budynek część internatowa

1

2

3

4

5

6

I Ilość m2 powierzchni użytkowej
II % udziału w powierzchni użytkowej
III Koszty, z tego:
1 energia cieplna
2 energia elektryczna
3 gaz X
4 woda
5 odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz odprowadzanie ścieków
IV

Ilość m2 powierzchni użytkowej, o której mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia

V Roczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej (III:IV)
VI Dzienny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej (V:365)
VII Wskaźnik wykorzystania miejsc (w %) X X
VIII Dzienny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej, skorygowany o wskaźnik wykorzystania miejsc (VI:VII x 100%)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.