ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Mundur wojskowy składa się z kompletnych ubiorów: galowego, wyjściowego, służbowego, ćwiczebnego, polowego, specjalnego i wieczorowego.

2. Części munduru wojskowego to elementy składowe ubiorów, o których mowa w ust. 1, określone w § 4—11 i § 13—15 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53) oraz § 4—9 i § 11—13 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54).

§ 2. 1. Wprowadza się zakaz używania:

1) munduru wojskowego, o którym mowa w § 1 ust. 1,

2) części munduru wojskowego, o których mowa w § 1 ust. 2

— przez osoby nieuprawnione, chociażby przedmioty te zostały pozbawione oznak wojskowych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) mundury galowe generalskie wojsk lądowych oraz wojsk lotniczych wzór 92;

2) mundur galowy admirała wzór 92;

3) mundury galowe wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej wzór 92;

4) mundury wyjściowe i letnie generalskie wojsk lądowych oraz wojsk lotniczych wzór 92;

5) mundur wyjściowy i wyjściowy letni admirała;

6) mundur wyjściowy marynarski;

7) mundury wyjściowe i letnie oficerskie wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej wzór 92;

8) mundury służbowe generalskie, oficerskie i Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej;

9) półfrak i spodnie ubiorów wieczorowych wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej;

10) płaszcze sukienne oficerskie i Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej;

11) mundur polowy wzór 93 (z nadrukiem pantera);

12) mundur polowy tropikalny wzór 93 (z nadrukiem pantera);

13) mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym;

14) ubranie ochronne (z nadrukiem pantera);

15) kombinezony pilota;

16) kurtka polowa wzór 93 (z nadrukiem pantera);

17) koszulo-bluza polowa wzór 93 (z nadrukiem pantera);

18) berety koloru: czarnego, bordowego, brązowego, niebieskiego, szkarłatnego, szarego i zielonego — ze znakiem orła wojskowego;

19) czapki rogatywki;

20) czapki garnizonowe Marynarki Wojennej oraz wojsk lotniczych;

21) furażerki wyjściowe i polowe wojsk lądowych oraz wojsk lotniczych;

22) sznury galowe;

23) pas żołnierski;

24) pas żołnierski z klamrą MW;

25) oznaki wojskowe.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania munduru lub jego części, pozbawionych oznak wojskowych, określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 11, 12, 16 i 17, przez młodzież, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa, oraz młodzież szkolną i akademicką realizującą przedsięwzięcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych i podczas uroczystości o charakterze patriotycznym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.