ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

2) tryb przyznawania nagrody rocznej;

3) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmiot – Agencję Mienia Wojskowego i Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) uprawniony – osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

3) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. 1. Nagrodę roczną można przyznać uprawnionemu, uwzględniając stopień i terminowość realizacji zadań na niego nałożonych, jeżeli podmiot:

1) poprawił wyniki finansowe w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności lub poprawę płynności finansowej;

2) efektywnie wdrażał plany restrukturyzacji lub rozwoju;

3) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

4) nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 3) ), z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 3a tej ustawy;

5) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z wykonania planu finansowego.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, stosuje się z uwzględnieniem zadań i celów statutowych podmiotu.

3. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.

§ 4. 1. Nagroda roczna przyznawana jest na wniosek o przyznanie nagrody rocznej, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku należy dołączy:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu za dany rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego i dokumenty stwierdzające zatwierdzenie tych sprawozdań, jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada;

2) oświadczenie rady nadzorczej o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym oraz o nieprzekroczeniu przez podmiot maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

3) uchwałę rady nadzorczej o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu rada nadzorcza występuje w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy lub sprawozdania z wykonania planu finansowego.

2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. (poz. 486)

WZÓR

(PDF)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226.