ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej „WSI”, do wykonywania zadań służbowych poza WSI;

2) wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu żołnierzowi WSI;

3) szczególne uprawnienia i obowiązki oddelegowanego żołnierza WSI.

§ 2. 1. Żołnierz WSI wyraża zgodę na oddelegowanie do wykonywania zadań służbowych poza WSI, zwane dalej „oddelegowaniem”, na czas określony lub nieokreślony, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, załączanego do rozkazu, o którym mowa w § 4.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie podmiotu, do którego nastąpi oddelegowanie, okresu oddelegowania i stanowiska służbowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 3. 1. Oddelegowanie żołnierza WSI może nastąpić do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

2. Oddelegowanie następuje do niejawnego wykonywania zadań należących do zakresu działania WSI, niezależnie od zadań wykonywanych przez żołnierza WSI na rzecz podmiotu, do którego nastąpiło oddelegowanie.

§ 4. Oddelegowanie żołnierza WSI następuje na podstawie rozkazu Szefa WSI o oddelegowaniu, zawierającego:

1) dane identyfikujące oddelegowanego żołnierza WSI;

2) datę i okres oddelegowania;

3) nazwę podmiotu, do którego następuje oddelegowanie;

4) określenie stanowiska służbowego, o którym mowa w § 5 ust. 1, na które wyznacza się żołnierza WSI na okres oddelegowania.

§ 5. 1. Stanowisko służbowe, o którym mowa w § 4 pkt 4, ujmuje się w „Wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla oddelegowanych żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych”, prowadzonym przez Szefa WSI.

2. Stanowisk służbowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do limitu stanowisk etatowych żołnierzy WSI, a oddelegowanych żołnierzy WSI nie wlicza się do stanu osobowego żołnierzy jednostek organizacyjnych WSI.

§ 6. Oddelegowany żołnierz WSI w okresie oddelegowania podlega bezpośrednio Szefowi WSI.

§ 7. 1. Oddelegowany żołnierz WSI, w zależności od miejsca wykonywania zadań WSI, z zastrzeżeniem § 8 i 10, zachowuje w okresie oddelegowania wszystkie uprawnienia i świadczenia, które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów żołnierzom WSI pełniącym służbę w kraju lub poza granicami państwa, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia tajemnicy państwowej.

2. Oddelegowany żołnierz WSI korzysta z uprawnień i świadczeń przysługujących pracownikom podmiotu, do którego nastąpiło oddelegowanie. W takim przypadku oddelegowany żołnierz WSI nie korzysta z odpowiednich uprawnień i świadczeń przysługujących mu z tytułu pełnienia służby w WSI.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do obowiązków spoczywających na żołnierzu WSI.

§ 8. 1. W okresie oddelegowania żołnierz WSI otrzymuje uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości określonej w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, uzależnionej od stanowiska służbowego, o którym mowa w § 4 pkt 4, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w tym okresie.

2. Oddelegowanemu żołnierzowi WSI nie wypłaca się uposażenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy w podmiocie, do którego nastąpiło oddelegowanie, otrzymuje on wynagrodzenie równe lub wyższe od tego uposażenia. W innym przypadku oddelegowanemu żołnierzowi WSI wypłaca się uposażenie w wysokości różnicy między przysługującym uposażeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzowi WSI z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej.

4. Szef WSI może przyznać oddelegowanemu żołnierzowi WSI dodatkową należność pieniężną, w przypadku gdy jest to szczególnie uzasadnione miejscem lub charakterem i zakresem zadań wykonywanych przez oddelegowanego żołnierza WSI.

§ 9. Uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w § 8, są wypłacane oddelegowanemu żołnierzowi WSI w sposób określony w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 10. 1. Oddelegowanemu żołnierzowi WSI, który nie może w pełni zrealizować uprawnienia do urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ze względu na zagrożenie ujawnienia tajemnicy państwowej, przysługuje ekwiwalent pieniężny za każdy niewykorzystany dzień urlopu, w wysokości 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego temu żołnierzowi w ostatnim dniu roku, w którym urlop taki przysługiwał.

2. Oddelegowany żołnierz WSI zawiadamia Szefa WSI o wymiarze urlopu oraz wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych otrzymywanych przez niego w podmiocie, do którego nastąpiło oddelegowanie, oraz o wszystkich zmianach w tym zakresie.

§ 11. 1. Oddelegowany żołnierz WSI może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez Szefa WSI, ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo w razie zagrożenia ujawnienia tajemnicy państwowej.

2. Szef WSI odwołuje żołnierza WSI z oddelegowania na jego pisemny wniosek.

3. W przypadku odwołania z oddelegowania lub upływu okresu, na który nastąpiło oddelegowanie, oddelegowany żołnierz WSI jest obowiązany stawić się do służby w WSI.

§ 12. Żołnierz WSI, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonuje zadania służbowe poza WSI w warunkach odpowiadających oddelegowaniu, pełni dalszą służbę i wykonuje powierzone mu zadania zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.