ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) terminy płatności uposażenia i innych należności pieniężnych,

2) szczegółowe warunki i tryb pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu,

3) organy wojskowe właściwe do pokrywania kosztów pogrzebu,

4) maksymalną wysokość kosztów pogrzebu organizowanego na koszt wojska

– żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką, zwanych dalej „żołnierzami”.

§ 2. 1. Uposażenie wypłaca się żołnierzowi, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz § 3, miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który uposażenie to przysługuje.

2. W razie powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsze uposażenie wypłaca się niezwłocznie po powstaniu prawa do tego uposażenia.

3. Termin wypłaty uposażenia określony w ust. 1 może zostać przesunięty przez dowódcę jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje, na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty, w szczególności:

1) na pisemny umotywowany wniosek żołnierza;

2) jeżeli żołnierz ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu wypłaty;

3) jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.

4. W przypadku gdy prawo do wyższego uposażenia zostało ustalone po sporządzeniu listy uposażenia, termin wypłaty wyrównania uposażenia może zostać przesunięty na następny miesiąc.

§ 3. Należne żołnierzowi-absolwentowi szkoły wojskowej wyrównanie uposażenia w związku z mianowaniem na stopień wojskowy podporucznika lub kaprala oraz uposażenie przysługujące za miesiąc następny, jeżeli termin wypłaty tego uposażenia przypada na czas urlopu wypoczynkowego, wypłaca się nie później niż przed dniem skierowania żołnierza na urlop wypoczynkowy.

§ 4. 1. Inne należności pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym:

1) spełnione zostały warunki uzasadniające otrzymanie tych należności;

2) właściwy organ wojskowy podjął decyzję o wypłacie (przyznaniu) żołnierzowi tych należności – w przypadku gdy przyznanie prawa do należności lub określenie ich wysokości jest uzależnione od wydania takiej decyzji.

2. Inne należności pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, przysługujące żołnierzowi zwalnianemu z czynnej służby wojskowej wypłaca się nie później niż w dniu zwolnienia z tej służby.

§ 5. 1. Pokrycia kosztów pogrzebu żołnierza dokonuje się, na wniosek rodziny zmarłego żołnierza, poprzez zorganizowanie pogrzebu przez wojsko albo zwrot kosztów pogrzebu.

2. Na koszty pogrzebu żołnierza składają się wydatki na:

1) zakup miejsca pochowania na cmentarzu, trumny lub urny albo kremację zwłok – w miejscowości wskazanej przez rodzinę, a jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny, w miejscowości, w której zmarł, pełnił służbę lub zamieszkiwał;

2) zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie pochówku zmarłego – stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych w miejscowości organizowania pochówku;

3) zakup wieńców lub kwiatów;

4) ogłoszenie nekrologu w prasie.

3. Pogrzeb organizuje i jego koszty pokrywa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ostatnio służbę wojskową, do wysokości 3-krotnej kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującej w dniu pochówku.

4. Niezależnie od wysokości kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 3, dodatkowo pokrywa się koszty związane z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz ma być pochowany.

5. Jeżeli koszty pogrzebu żołnierza są niższe od kwoty określonej w ust. 3, a rodzina zmarłego żołnierza podjęła się budowy nagrobka, dowódca wypłaca rodzinie zmarłego różnicę pomiędzy wymienionymi kwotami.

6. Jednostka wojskowa, w której żołnierz otrzymał ostatnie uposażenie, na wniosek o zwrot kosztów pogrzebu, wypłaca zwrot kosztów pogrzebu, w wysokości określonej w ust. 3.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 62, poz. 729, z 2001 r. Nr 30, poz. 347, z 2002 r. Nr 86, poz. 780 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 271), które traci moc, w zakresie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.