ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie legitymacji żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres danych zawartych w legitymacji żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej „WSI”;

2) wzór legitymacji żołnierza WSI, zwanej dalej „legitymacją”;

3) organ właściwy do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji;

4) przypadki, w których legitymacja podlega wymianie, zwrotowi lub unieważnieniu;

5) tryb postępowania w razie utraty legitymacji;

6) sposób posługiwania się legitymacją.

§ 2. 1. W legitymacji umieszcza się fotografię żołnierza WSI w mundurze wyjściowym, bez nakrycia głowy, oraz wpisuje się jego stopień wojskowy, nazwisko i imię oraz numer legitymacji i datę jej ważności, a także informację o uprawnieniach przysługujących żołnierzowi WSI przy wykonywaniu czynności służbowych oraz obowiązkach podmiotów w zakresie udzielenia mu niezbędnej pomocy.

2. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Organem właściwym do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji jest Szef WSI.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może dokonywać żołnierz WSI upoważniony przez Szefa WSI.

§ 4. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu okresu jej ważności.

§ 5. 1. Żołnierz WSI jest obowiązany niezwłocznie zwrócić legitymację w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) otrzymania urlopu bezpłatnego;

3) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji;

4) zwolnienia ze służby w jednostce organizacyjnej WSI.

2. Żołnierz WSI zwraca legitymację Szefowi WSI albo żołnierzowi WSI, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty albo zgonu żołnierza WSI.

§ 7. 1. W razie utraty legitymacji żołnierz WSI jest obowiązany niezwłocznie złożyć drogą służbową pisemny meldunek Szefowi WSI, podając w nim datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef WSI zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji żołnierz WSI jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ją Szefowi WSI i złożyć pisemny meldunek, podając w nim datę i okoliczności jej odzyskania.

§ 8. 1. Żołnierz WSI może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

2. Żołnierz WSI okazując legitymację, jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.

§ 9. Żołnierz WSI jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.

§ 10. 1. Żołnierz WSI posługując się legitymacją nie może:

1) odstępować legitymacji innej osobie;

2) przesyłać legitymacji pocztą, z wyjątkiem dokonywania takiej czynności zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

3) wywozić legitymacji za granicę, chyba że żołnierz WSI uzyska na to zgodę Szefa WSI.

2. Żołnierz WSI wyjeżdżający za granicę, w razie nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest obowiązany na czas wyjazdu zdeponować legitymację w sposób określony przez szefa jednostki organizacyjnej WSI, w której pełni służbę.

§ 11. Legitymacje wydane żołnierzom WSI na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tracą ważność i podlegają zwrotowi Szefowi WSI.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 1200)

WZÓR LEGITYMACJI ŻOŁNIERZA WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH

(PDF)1)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych (Dz. U. Nr 55, poz. 270).