ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory, barwy i normy umundurowania oraz sposób noszenia umundurowania przez funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2. Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z ubiorów:

1) galowego;

2) wyjściowego;

3) służbowego;

4) polowego.

§ 3. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru galowego są:

1) mundur galowy oficerski — w kolorze khaki;

2) mundur galowy generalski — w kolorze khaki;

3) mundur letni — w kolorze khaki;

4) czapka rogatywka — w kolorze khaki;

5) krawat i spinki do mankietów i krawata — w kolorze khaki;

6) koszula i koszulobluza z długimi lub krótkimi rękawami — w kolorze białym;

7) rękawiczki — w kolorze czarnym;

8) półbuty galowe — w kolorze czarnym;

9) sznur galowy — w kolorze matowosrebrnym.

2. Zestawy ubiorów galowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (zestawy nr 1 i 2).

3. Wzory ubiorów galowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia (rys. 1 i 2).

§ 4. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru wyjściowego są:

1) kurtka i spodnie munduru wyjściowego, wyjściowego letniego — w kolorze khaki;

2) bluza olimpijka, wiatrówka oficerska, kurtka wiatrówka, sweter oficerski — w kolorze khaki;

3) szalik letni i zimowy — w kolorze khaki;

4) płaszcz sukienny i letni — w kolorze khaki;

5) kurtka wyjściowa nieprzemakalna — w kolorze khaki;

6) kurtka wiatrówka — w kolorze khaki;

7) krawat, koszula, koszulobluza — w kolorze khaki;

8) koszula, koszulobluza — w kolorze białym;

9) czapka futrzana, czapka rogatywka, furażerka, kapelusz — w kolorze khaki;

10) beret — w kolorze zielonym;

11) obuwie, skarpetki i galanteria skórzana — w kolorze czarnym.

2. Zestawy ubiorów wyjściowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia (zestawy nr 1 i 2).

3. Wzory ubiorów wyjściowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia (rys. 1—11).

§ 5. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru służbowego są:

1) kurtka i spodnie munduru służbowego, płaszcz sukienny — w kolorze khaki;

2) czapka futrzana, czapka rogatywka — w kolorze khaki;

3) szalik zimowy, krawat, koszula — w kolorze khaki;

4) koszula — w kolorze białym;

5) obuwie, galanteria skórzana, skarpetki i oporządzenie — w kolorze czarnym i białym.

2. Zestawy ubiorów służbowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór ubioru służbowego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru polowego są:

1) kurtka polowa — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;

2) bluza i spodnie polowe — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;

3) bluza i spodnie polowe tropikalne — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;

4) beret, czapka futrzana, czapka zimowa, sweter;

5) (uchylony);

6) rękawice zimowe pięciopalcowe — w kolorze czarnym;

7) ubranie ochronne — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;

8) ocieplacz ćwiczebny (bluza i spodnie) — w kolorze czarnym;

9) oporządzenie — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;

10) trzewiki letnie, buty specjalne, trzewiki zimowe oraz galanteria skórzana — w kolorze czarnym;

11) pas z klamrą w kolorze khaki;

12) koszulobluza polowa — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”.

2. Funkcjonariusze pełniący służbę w jednostce organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego wchodzącej w skład jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujący zadania za granicą w terenie pustynnym noszą przedmioty umundurowania w kamuflażu „pustynnym”.

3. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 2, noszą trzewiki ćwiczebne tropikalne — w kolorze piaskowym.

4. Zestaw ubiorów polowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzory ubiorów polowych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia (rys. 1—3).

§ 7. 1. Funkcjonariusze na nakryciach głowy noszą wizerunek orła na zasadach i według wzoru ustalonego dla Wojsk Lądowych.

2.  Na kapeluszach polowych znaku orła nie umieszcza się.

3. Do ubioru polowego w okresie zimowym funkcjonariusze mogą nosić czapkę zimową, bez znaku orła i oznak stopni służbowych.

§ 8. 1. Orzeł noszony na kołnierzu kurtek mundurowych i kołnierzu płaszcza sukiennego generała jest haftowany srebrzystym bajorkiem. Korona, dziób i szpony haftowane są bajorkiem złocistym.

2. Na guzikach kurtek mundurów wyjściowych, galowych i służbowych, płaszczy sukiennych i letnich oraz czapek rogatywek umieszcza się znak orła, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

3. Wzory nakryć głowy z rozmieszczeniem orła, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz oznak stopni służbowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia (rys. 1—4).

§ 9. 1. Funkcjonariusze otrzymują umundurowanie zgodnie z normami umundurowania określonymi w zestawach.

2. Normy umundurowania określa załącznik nr 10 do rozporządzenia (zestawy nr 1—5).

§ 10. 1. Funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz funkcjonariuszom w okresie służby przygotowawczej, zwolnionym ze służby przed końcem roku zaopatrzeniowego w rozumieniu przepisów w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, zaopatrzenie mundurowe przysługuje do dnia, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby.

2. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby zdają otrzymane umundurowanie polowe do dnia zwolnienia ze służby.

3. Umundurowanie wydane funkcjonariuszom odbywającym szkolenie zawodowe w systemie skoszarowanym po zakończeniu szkolenia zaliczane jest na poczet bieżącej należności.

§ 11. Uprawnienie do otrzymania umundurowania powstaje z dniem określonym w rozkazie personalnym o przyjęciu do służby i mianowaniu na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, a wygasa z dniem zwolnienia ze służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 12. Funkcjonariuszom uprawnionym do otrzymania więcej niż jednego zestawu ubioru powtarzające się w tych zestawach przedmioty umundurowania wydaje się na podstawie tylko jednego zestawu.

§ 13. 1. Funkcjonariusze mogą otrzymać nowy przedmiot wchodzący w skład umundurowania przed terminem powstania jego należności w przypadku utraty wartości użytkowej posiadanego przedmiotu.

2. Jeżeli utrata wartości użytkowej, o której mowa w ust. 1, powstała:

1)w czasie wykonywania obowiązków służbowych i z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza — nowy przedmiot wydaje się nieodpłatnie;

2) z winy funkcjonariusza — nowy przedmiot wchodzący w skład ubioru:

a) służbowego lub wyjściowego — wydaje się odpłatnie,

b) polowego — wydaje się po opłaceniu przez funkcjonariusza wartości poprzednio wydanego przedmiotu, uwzględniając jego cenę ewidencyjną oraz zamortyzowany okres używalności.

3. Podstawą otrzymania nowych przedmiotów, o których mowa w ust. 2, jest pisemny wniosek funkcjonariusza zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego, w której funkcjonariusz pełni służbę.

§ 14. 1. Okres używalności przedmiotów wchodzących w skład ubioru:

1) służbowego lub wyjściowego — liczy się od dnia, o którym mowa w § 11;

2) polowego — liczy się od dnia wydania tego umundurowania po raz pierwszy.

2. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 lit. b, za dzień, od którego liczy się początek okresu używalności nowego przedmiotu, przyjmuje się dzień wydania tego przedmiotu.

3.  Okres używalności oznak stopni służbowych równy jest okresowi używalności umundurowania, do którego zostały one wydane.

4. W przypadku zmiany okresu używalności umundurowania do otrzymanego przez funkcjonariuszy umundurowania, którego okres używalności jeszcze nie upłynął, stosuje się nowy okres używalności tego umundurowania.

§ 15. 1. Funkcjonariuszom, którzy korzystają z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego ponad miesiąc, nie przysługuje umundurowanie za okres trwania tego urlopu.

2. Okres używalności umundurowania otrzymanego przez funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, przedłuża się o okres trwania urlopu wychowawczego lub bezpłatnego.

§ 16. 1. Funkcjonariusze, którzy ze względu na budowę ciała lub brak gotowego umundurowania w odpowiednim rozmiarze nie mogą otrzymać lub dopasować przysługującego im umundurowania, otrzymują zwrot kosztów poniesionych na zakup tkaniny, uszycie umundurowania oraz za dodatki krawieckie.

2. W przypadku otrzymania umundurowania wymagającego dokonania poprawek krawieckich funkcjonariusze otrzymują zwrot kosztów dokonania tych poprawek.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje po przedłożeniu przez funkcjonariuszy dowodu zapłaty za wykonaną usługę, zakupioną tkaninę i dodatki krawieckie.

4.  Normy materiału na szycie umundurowania określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 17. Funkcjonariusze zobowiązani do występowania w umundurowaniu obowiązani są posiadać kompletne umundurowanie, zapewniające wykonywanie obowiązków służbowych w każdych warunkach.

§ 18. 1. Funkcjonariusze mogą występować wyłącznie w umundurowaniu wykonanym zgodnie z ustalonym wzorem i barwą, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Noszone umundurowanie powinno być należycie dopasowane, czyste i wyprasowane.

3. Funkcjonariusz, gdy jest to uzasadnione charakterem wykonywanych zadań służbowych, może, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego, na czas wykonywania tych zadań, wykorzystywać umundurowanie lub jego części używane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19. 1. Ubiory funkcjonariuszy nosi się według ustalonych zestawów w zależności od pory roku; rozróżnia się okres letni trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia; miesiące: marzec, kwiecień, październik i listopad stanowią okres przejściowy.

2. W okresie przejściowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich.

3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie koszulobluz i wiatrówek w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

§ 20. W zależności od warunków atmosferycznych ubiór ustala:

1) w przypadku wystąpień zbiorowych — organizator przedsięwzięcia;

2) w przypadku wystąpień indywidualnych — funkcjonariusz.

§ 21. Zezwala się funkcjonariuszom występującym w umundurowaniu na noszenie:

1) okularów przeciwsłonecznych przy wystąpieniach indywidualnych w dni słoneczne;

2) oznaki żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym o szerokości 10 mm zamocowanej na szpicu lewej klapy kurtki munduru, bluzy olimpijki, wiatrówki, płaszcza sukiennego i letniego;

3) toreb i teczek w kolorze czarnym.

§ 22. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego ustala ubiór funkcjonariuszy jednostki na określoną okoliczność według odpowiednich zestawów oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i dyscypliny ubiorczej w jednostce organizacyjnej.

§ 23. 1. Okoliczności noszenia przez funkcjonariuszy poszczególnych rodzajów ubiorów w kraju i za granicą w kontaktach z przedstawicielami innych armii określa Szef Służby Wywiadu Wojskowego, zgodnie z przyjętymi zwyczajami.

2. W razie pełnienia służby przez funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego wchodzących w skład jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania za granicą noszą oni umundurowanie na zasadach określonych w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1479, z 2005 r. Nr 260, poz. 2179 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1440).

§ 24. Służba dyżurna w jednostkach organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego pełniona jest w ubiorze polowym, którego skład zależny jest od pory roku, lub w ubiorze cywilnym. Rodzaj ubioru ustala kierownik jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 25. Ubiór galowy noszony jest podczas:

1) uroczystości państwowych i służbowych;

2) wręczania aktów mianowań na kolejne stopnie służbowe oraz dekoracji funkcjonariuszy orderami i odznaczeniami;

3) uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i innych miejscach pamięci narodowej;

4) uroczystych spotkań służbowych;

5) innych uroczystości, wystąpień indywidualnych, z wyjątkiem wystąpień, dla których przewidziany jest ubiór wyjściowy.

§ 26. 1. Ubiór wyjściowy z kurtką munduru noszony jest podczas:

1) uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych;

2) wykonywania zadań służbowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze.

2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 można nosić: bluzę olimpijkę, koszulobluzę, sweter oficerski lub wiatrówkę.

§ 27. Ubiór służbowy noszą funkcjonariusze w stopniu służbowym generała brygady — w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym.

§ 28. Ubiór polowy noszony jest podczas:

1) zajęć szkoleniowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innych ubiorach;

2) ćwiczeń w terenie;

3) podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym;

4) innych wystąpień, zgodnie z decyzją przełożonego.

§ 29. 1. Czapkę rogatywkę nosi się razem z otokiem koloru granatowego lekko przechyloną w kierunku prawego ucha.

2. Czapkę futrzaną i czapkę zimową:

1) nosi się nałożoną prosto (symetrycznie) na głowę w ten sposób, aby dolna krawędź czapki znajdowała się na wysokości około 30 mm nad linią brwi;

2) przy dokuczliwym wietrze lub silnym mrozie można nosić czapkę futrzaną z opuszczonymi klapami związanymi pod brodą albo z klapami związanymi z tyłu głowy, a czapkę zimową rozwiniętą i opuszczoną na uszy.

3. Furażerkę nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy furażerkę nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu.

4. Beret koloru zielonego nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak, aby przysłaniał ucho. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się zwinięty do wewnątrz, pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu.

5. Płaszcz sukienny i płaszcz letni oficerski nosi się tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza wynosiła (w zależności od wzrostu) 420—520 mm. Rękawy płaszcza powinny zakrywać rękawy kurtki, jed nak nie powinny być dłuższe niż do nasady kciuka przy opuszczonej ręce.

6.  Pelerynę-namiot można nosić do wszystkich ubiorów w czasie opadów atmosferycznych.

7. Kurtkę munduru wyjściowego dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady kciuka dłoni przy opuszczonej ręce.

8. Bluzę olimpijkę nosi się z koszulą i krawatem. Długość bluzy powinna być taka, aby sięgała dolną krawędzią 80—100 mm poniżej górnej krawędzi pasa spodni, a krawędź mankietu rękawa do nasady dłoni.

9. Wiatrówkę nosi się bez koszuli i krawata. Długość wiatrówki powinna być taka, aby sięgała dolną krawędzią 60—80 mm poniżej górnej krawędzi pasa spodni, a krawędź mankietu rękawa do nasady dłoni.

10. Kurtkę ubrania ochronnego i bluzę ocieplacza ćwiczebnego nosi się w składzie ubioru polowego; w okresie zimowym z szalokominiarką i rękawicami (rękawiczkami); w okresie letnim i przejściowym kurtkę można nosić bez szalokominiarki i rękawic; w sprzyjających warunkach atmosferycznych, szczególnie w okresie letnim, kurtkę ubrania ochronnego można użytkować bez ocieplacza.

11. Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego i bluzę ocieplacza ćwiczebnego można użytkować samodzielnie bez kurtki.

12. Wiatrówkę nosi się w składzie ubiorów wyjściowych z kapturem schowanym pod kołnierzem; w zależności od warunków atmosferycznych kaptur można zakładać na głowę; niedopuszczalne jest noszenie kaptura rozpiętego na plecach w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych (bez opadów).

13. Spodnie ubrania ochronnego nosi się w ten sposób, że nogawki opuszcza się na cholewki obuwia.

14. Bluzę polową dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady dłoni. W zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia bluzę polową można nosić zapiętą pod szyją lub z podwiniętymi rękawami.

15. Spodnie polowe nosi się wpuszczone w cholewki trzewików, powinny się one układać luźno i lekko opadać na ich górną krawędź. Spodnie polowe tropikalne wzór 93 i w kamuflażu pustynnym można nosić wyłożone na cholewkach trzewików (butów specjalnych) lub wpuszczone w cholewki trzewików (butów specjalnych) — w zależności od potrzeb.

16. Koszulobluzy wyjściowe nosi się:

1) z krótkimi rękawami —- z krawatem lub bez krawata, z rozpiętym jednym lub dwoma guzikami od góry (z zachowaniem estetycznego wyglądu sylwetki); dopuszcza się możliwość użytkowania koszulobluzy z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim; naramienniki do koszulobluzy są koloru spodni; dopuszcza się również naramienniki do koszulobluzy koloru khaki w kolorze koszuli;

2) z długimi rękawami — z mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów, krawatem i naramiennikami, analogicznie jak do koszulobluzy oficerskiej z krótkimi rękawami; koszulobluzy nosi się z mundurem wyjściowym, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim; dopuszcza się możliwość użytkowania koszulobluzy bez krawata; koszulobluzę z długimi rękawami w składzie ubioru galowego nosi się z mankietami zapinanymi na spinki do mankietów.

16a. Koszulobluzę polową z krótkimi rękawami nosi się ze spodniami polowymi lub polowymi letnimi i pasem z klamrą. Dopuszcza się możliwość noszenia przez funkcjonariuszy koszulobluzy polowej pod mundur polowy. Oznaki stopni w formie pochewek nakładane są na naramienniki koszulobluzy polowej.

17. Szalokominiarka może być noszona jako:

1) szalik pod kurtkę ubrania ochronnego;

2) ocieplenie pod hełm — wyciąga się wówczas jeden jej koniec do połowy długości, a następnie nakłada na głowę, naciągając na kark i szyję tak, aby część twarzy i oczy były odsłonięte;

3) golf.

18. Pas z klamrą nosi się:

1)w zestawie ubioru używanego podczas pełnienia służb dyżurnych;

2) w przypadku konieczności noszenia kabury z bronią i oporządzenia.

19. Przy występowaniu w koszulobluzie oficerskiej funkcjonariusze noszą do spodni pasek skórzany oficerski.

20. Torbę polową nosi się przewieszoną przez prawe ramię. Górna krawędź torby powinna znajdować się na wysokości dolnej krawędzi pasa, o którym mowa w ust. 18. W razie jednoczesnego noszenia torby polowej i maski przeciwgazowej torbę polową nosi się przewieszoną przez lewe ramię, a maskę przez prawe ramię.

21. Sznury galowe występują w czterech wzorach: generała, oficera, chorążego i podoficera. Nosi się je na prawym ramieniu, przypinając pod naramiennikiem — przy wszyciu rękawa. Pętelkę sznura zapina się na pierwszym górnym guziku zapięcia munduru (pod spodem), tak aby zwisający na końcu warkocza metalowy wisiorek znajdował się w linii rzędu guzików. Warkocze sznurów galowych generała przeprowadza się następująco: dłuższy warkocz pod rękawem i zapina na pierwszy guzik, drugi warkocz ułożony na piersi zapina się na drugi od góry guzik munduru. Pętle sznurów galowych oficerskich i generała zakłada się pod prawy rękaw kurtki munduru.

22.  Kurtkę wyjściową nieprzemakalną nosi się w składzie ubiorów wyjściowych z kapturem schowanym pod kołnierzem; w zależności od warunków atmosferycznych można zakładać na głowę kaptur; w okresie przejściowym w sprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić kurtkę bez podpinki, szalika i rękawiczek. Niedopuszczalne jest noszenie kaptura rozpiętego na plecach w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych (bez opadów).

23. Sweter oficerski nosi się przez cały rok do:

1) ubioru wyjściowego z wyłożonym kołnierzem koszuli;

2) ubioru polowego zamiast lub z bluzą polową.

24. Spodnie galowe i wyjściowe nosi się w składzie ubiorów galowych i wyjściowych; na spodniach galowych, wyjściowych i służbowych generałowie noszą naszyte lampasy z sukna koloru granatowego przy szwach bocznych o szerokości 2,5 cm oraz wypustkę wszytą pośrodku o szerokości 0,5 cm, na całej długości nogawek, a w bryczesach do kolan; między wypustką a lampasami występuje przerwa o szerokości 0,5 cm po każdej stronie wypustki.

25. Skarpetki koloru czarnego nosi się do ubiorów określonych w § 2.

§ 30. 1. Oznaki stopni służbowych nosi się na:

1) nakryciach głowy — z wyjątkiem czapek futrzanych, kapeluszy polowych, beretów noszonych w składzie ubiorów polowych oraz hełmów;

2) naramiennikach do płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, kurtek mundurów, bluz olimpijek, wiatrówek, koszulobluz z krótkimi i długimi rękawami, bluz i kurtek polowych oraz swetrów;

3) kurtce wyjściowej nieprzemakalnej, kurtce wiatrówce, kurtce i podpince ubrania ochronnego, bluzie ocieplacza ćwiczebnego — na wysokości lewej piersi.

2. Oznaki stopni służbowych nosi się w składzie ubiorów galowych, wyjściowych, służbowych — barwy matowosrebrnej, w składzie ubiorów polowych — w kolorze czarnym, w umundurowaniu polowym w kamuflażu pustynnym — barwy piaskowej.

3. Oznaki stopni służbowych noszą:

1) podoficerowie i starsi szeregowi:

a) na otoku czapki rogatywki — umieszczone w linii równoległej do krawędzi taśmy, wykonane z taśmy dystynkcyjnej,

b) na beretach i furażerkach umieszczone pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu (furażerki) — wykonane metodą haftu komputerowego,

c) na naramiennikach płaszczy i kurtek mundurowych, bluz olimpijek i wiatrówek — wykonane z jednolitej taśmy o szerokości 5 mm,

d) na naramiennikach koszulobluz oficerskich — wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych — letnich i swetrów oficerskich — wykonane metodą haftu komputerowego,

e) na lewej piersi kurtki wyjściowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, bluzy ocieplacza ćwiczebnego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego — oznakę stopnia służbowego wykonaną metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, umieszczonej na rzepie,

f) na naramiennikach koszulobluz z tkaniny koszulowej i swetrów oficerskich —wykonane metodą haftu komputerowego,

g) na lewej piersi kurtki wyjściowej nieprzemakalnej — oznakę stopnia służbowego wykonaną metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, na podkładce sukiennej koloru czarnego umieszczonej na rzepie;

2) chorążowie:

a) na taśmie otokowej czapki rogatywki — wykonane bajorkiem,

b) na beretach i furażerkach umieszczone pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu (furażerki) —wykonane metodą haftu komputerowego,

c) na naramiennikach płaszczy i kurtek mundurowych, bluz olimpijek i wiatrówek — naramienniki obszyte wokół, z wyjątkiem miejsca wszycia rękawa, jednolitą taśmą szerokości 5 mm, bez kolorowych brzegów, a gwiazdki umieszczone wzdłuż linii prostej biegnącej przez środek naramiennika, wykonane bajorkiem,

d) na naramiennikach koszulobluz oficerskich — wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych — letnich i swetrów oficerskich — wykonane metodą haftu komputerowego,

e) na lewej piersi kurtki wyjściowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego oznakę stopnia służbowego — wykonaną metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, umieszczonej na rzepie;

3) oficerowie:

a) na taśmie otokowej czapki rogatywki — wykonane bajorkiem,

b) na daszku czapek rogatywek u oficerów młodszych jeden galon szerokości 6 mm naszyty w odległości 6 mm od krawędzi daszka na całej długości jego łuku, u generałów i oficerów starszych dwa galony szerokości 6 mm naszyte obok siebie w odstępie 2 mm, pierwszy galon naszywa się w sposób określony jak u oficerów młodszych,

c) na beretach i furażerkach — wykonane metodą haftu komputerowego,

d) na naramiennikach kurtek mundurów i płaszczy oraz bluz olimpijek i wiatrówek — wykonane bajorkiem,

e) na naramiennikach koszulobluz oficerskich — wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych — letnich i swetrów oficerskich — wykonane metodą haftu komputerowego,

f) na lewej piersi kurtki wyjściowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego oznakę stopnia służbowego — wykonaną metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, umieszczonej na rzepie.

4. Wzory oznak stopni służbowych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia (rys. 1—5).

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. (poz. 254)