ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, a także termin wypłaty tego równoważnika.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, któremu nie wydano w naturze umundurowania według norm określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 40, poz. 254), przyznaje się równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie.

2. Kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie przyznaje się funkcjonariuszowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego.

3. W skład równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie wchodzi ryczałt na renowację i czyszczenie chemiczne umundurowania.

4. Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wysokość kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłaca się funkcjonariuszowi w całości, za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby w trakcie roku zaopatrzeniowego, któremu nie wydano umundurowania, równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłaca się za okres od pierwszego miesiąca służby do końca roku zaopatrzeniowego.

2. W celu ustalenia wysokości równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłacanego funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, jako pierwszy miesiąc służby przyjmuje się:

1) dla funkcjonariuszy przyjętych do służby do 15. dnia miesiąca — ten miesiąc;

2) dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 15. dniu miesiąca — miesiąc następny.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi, który korzysta z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego ponad jeden miesiąc, nie przyznaje się równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie za okres trwania tego urlopu.

2. W przypadku wypłacenia równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie przed wykorzystaniem urlopu wychowawczego lub bezpłatnego ich nadpłaconą część zalicza się na poczet należności przy wypłacie następnego równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, odliczając liczbę miesięcy, za które nastąpiła nadpłata.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi mianowanemu w roku zaopatrzeniowym:

1) na kolejny stopień służbowy w korpusie oficerów,

2) na stopień służbowy w korpusie oficerów, chorążych lub podoficerów w przypadku zmiany korpusu

— wypłaca się dodatkowo, niezwłocznie po dniu mianowania, równoważnik pieniężny z tytułu uzupełnienia umundurowania i oznak służbowych.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego z tytułu uzupełnienia umundurowania i oznak służbowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych lub tymczasowo aresztowanemu nie przyznaje się równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie za okres trwania zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości w przypadku:

1) uchylenia zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych;

2) umorzenia postępowania karnego wszczętego przeciwko funkcjonariuszowi, choćby umorzenie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby;

3) uniewinnienia funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu, choćby uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby.

§ 8. 1. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze po raz pierwszy umundurowanie, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie za dany rok zaopatrzeniowy wypłaca się w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą roczny koszt tego umundurowania.

2. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze ubiór polowy lub specjalny, wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości.

3. Funkcjonariusz może pobrać ponownie umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, po wpłaceniu do jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach finansów całkowitego kosztu tego umundurowania.

4. Umundurowanie, którego wydanie w naturze po raz pierwszy powoduje zmniejszenie wypłacanego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie o kwotę stanowiącą roczny koszt tego umundurowania, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. Równoważnik pieniężny oraz kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, a także równoważnik pieniężny z tytułu uzupełnienia umundurowania wypłaca jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego właściwa w sprawach finansów, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia powstania uprawnienia do otrzymania równoważnika, na podstawie imiennych wykazów sporządzonych przez jednostki organizacyjne Służby Wywiadu Wojskowego właściwe w sprawach zaopatrzenia.

§ 10. Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. (poz. 256)