ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz terminy i tryb wypłacania gratyfikacji urlopowej żołnierzom zawodowym, zwanym dalej „żołnierzami”.

§ 2. Wysokość gratyfikacji urlopowej na jedną osobę uwzględnianą przy ustalaniu jej wysokości wynosi 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

§ 3. 1. Gratyfikację urlopową wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza, złożony:

1)   przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 5 dni roboczych lub po zakończeniu tego urlopu albo

2)   po przedstawieniu dowodu dokonania opłaty za lub przedpłaty na odpłatną formę wypoczynku żołnierza, jego małżonka lub dziecka pozostającego na jego utrzymaniu, albo

3)   po wyznaczeniu lub skierowaniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Liczbę osób uwzględnianych przy ustalaniu gratyfikacji urlopowej określa się na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku, według stanu rodzinnego żołnierza w dniu złożenia wniosku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wniosek składa się nie wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem urlopu i nie później niż 14 dni od dnia zakończenia urlopu.

4. Gratyfikację urlopową wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 4. 1. W przypadku gdy żołnierz nie złożył wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, w danym roku kalendarzowym, gratyfikację urlopową za ten rok wypłaca się do końca stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który ona przysługuje. W takim przypadku liczbę osób uwzględnianych przy ustalaniu wysokości gratyfikacji urlopowej ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia żołnierza o jego stanie rodzinnym w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje ta gratyfikacja.

2. W przypadku gdy żołnierz zawodowy został zwolniony z zawodowej służby wojskowej, gratyfikację urlopową wypłaca się w terminie płatności odprawy, o której mowa w art. 94 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W tym przypadku liczbę osób uwzględnianych przy ustalaniu wysokości gratyfikacji urlopowej ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia żołnierza o jego stanie rodzinnym w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa się odpowiednio:

1)   w okresie 14 dni po upływie roku kalendarzowego, za który przysługuje gratyfikacja urlopowa;

2)   przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

§ 5. 1. W przypadku śmierci, uznania za zmarłego lub zaginięcia żołnierza gratyfikację urlopową wypłaca się członkowi rodziny żołnierza, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W takich przypadkach liczbę osób uwzględnianych przy ustalaniu gratyfikacji urlopowej ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia członka rodziny żołnierza, według stanu rodzinnego żołnierza w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, gratyfikację urlopową wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia przez członka rodziny żołnierza oświadczenia.

§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 lub § 5 ust. 1, składa się do dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1392), które traci moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).