ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki, w których żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie oraz rodzaje norm tego wyżywienia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zasadniczej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysługującą żołnierzowi w ciągu doby;

2) dodatkowej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju, przysługującą żołnierzowi w ciągu doby, jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju;

3) dominującej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć zasadniczą normę, według której jest żywioną największa grupa żołnierzy ze wszystkich żywionych w danej jednostce wojskowej;

4) wartości pieniężnej normy wyżywienia — należy przez to rozumieć wartość środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;

5) ćwiczeniach w garnizonie — należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe połączone z przebywaniem żołnierzy zawodowych w miejscach pełnienia służby;

6) sportowcach wojskowych — należy przez to rozumieć żołnierzy czynnie uprawiających sport w zespołach sportowych rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także żołnierzy uczestniczących w zgrupowaniach przygotowawczych i zawodach sportowych, organizowanych zgodnie z planem szkolenia od związku taktycznego wzwyż;

7) kursach lub szkoleniach — należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe ujęte w planie rocznym, zatwierdzonym przez właściwego dowódcę;

8) stołówce wojskowej — należy przez to rozumieć obiekt stacjonarny lub polowy punkt żywienia zbiorowego żołnierzy, w którym przygotowuje się posiłki według zasadniczych i dodatkowych norm wyżywieni;

9) 50 % zasadniczej normy wyżywienia — należy przez to rozumieć wartość pieniężną zasadniczej normy wyżywienia planowanej w formie jednego posiłku;

10) turnusie rehabilitacyjnym z „treningiem psychologicznym” — należy przez to rozumieć proces adaptacji, po powrocie do kraju, żołnierzy i pracowników wojska, którzy wykonywali zadania poza granicami państwa.

§ 3. 1. Żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie według następujących rodzajów norm wyżywienia:

1) zasadniczych:

a) żołnierskiej — 010,

b) szkolnej — 020,

c) specjalnej — 030,

d) operacyjnej — 040 lub 044;

2) dodatkowych:

a) ogólnej — 110,

b) chleba— 111,

c) napoju — 160;

3) polowych paczkowanych:

a) indywidualnej suchej — S,

b) skoncentrowanej lądowej — PS-ląd,

c) skoncentrowanej morskiej — PS-m.

2. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają normy wojskowe ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Do pobierania próbek żywności w stołówce wojskowej wydziela się codziennie, na każdy obiekt przygotowujący posiłki w ramach stosowanych norm wyżywienia, produkty spożywcze o wartości pieniężnej 150 % normy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

5. Żołnierze zawodowi i kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą otrzymywać bezpłatne wyżywienie według:

1) zasadniczych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych,

b) suchego prowiantu,

c) suchego prowiantu w zamian za części norm wyżywienia niezrealizowane w formie, o której mowa w lit. a.

d) posiłków przyrządzanych na zlecenie przez kasyna wojskowe albo inne zakłady żywienia zbiorowego,

e) równoważnika pieniężnego;

2) dodatkowych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków, o których mowa w pkt 1 lit. a i d,

b) suchego prowiantu,

c) napoju,

d) równoważnika pieniężnego.

§ 4. 1. Żołnierze zawodowi i kandydaci na żołnierzy zawodowych uprawnieni do wyżywienia według różnych norm otrzymują wyżywienie według jednakowej dla wszystkich normy, jeżeli ich wyżywienie przygotowywane jest w jednej stołówce wojskowej, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygotowywanie posiłków według różnych norm.

2.  Jeżeli norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, jest niższa od przysługującej, żołnierzowi zawodowemu i kandydatowi na żołnierza zawodowego wydaje się uzupełniający posiłek, odpowiadający różnicy wartości pieniężnych tych norm.

3. Żołnierzowi zawodowemu i kandydatowi na żołnierza zawodowego przysługuje wyżywienie w naturze w ilości podwójnej zasadniczej normy wyżywienia:

1) w przypadkach uniemożliwiających stawienie się w miejscu wydawania posiłków — do 48 godzin;

2) w pierwszej dobie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej — w warunkach uzasadnionych względami organizacyjnymi;

3) w przypadkach planowych rotacji zapasów żywności w polskich kontyngentach wojskowych, uzasadnionych względami organizacyjnymi.

4. Normy wyżywienia w formie posiłków lub suchego prowiantu, niewykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizację, nie podlegają wydaniu.

§ 5. Żołnierzom zawodowym, którzy biorą bezpośredni udział w ćwiczeniach prowadzonych z udziałem żołnierzy państw obcych, przysługuje wyżywienie według norm, standardów jakościowych i organizacyjnych ustalonych dla żołnierzy tych państw, jeżeli są one korzystniejsze od wyżywienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. b.

§ 6. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej — 010 przysługuje:

1) żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych osadzonym w izbach zatrzymań;

2) kandydatom na żołnierzy zawodowych osadzonym w wojskowych aresztach dyscyplinarnych;

3) 3) żołnierzom kończącym zawodową służbę wojskową— w wymiarze 10 norm na jednego żołnierza odchodzącego z zawodowej służby wojskowej.

§ 7. 1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej — w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

2) wykonującym skoki ze spadochronem bądź nurkowanie zgodnie z kartą opisu stanowiska służbowego oraz planem szkolenia i obowiązującymi programami szkolenia w jednostkach wojskowych organizujących te skoki albo nurkowanie — w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

3) pełniącym służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305 — w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

4) w czasie:

a) ćwiczeń w garnizonie i aktywowania systemu zarządzania kryzysowego trwających 12 godzin i więcej w ciągu doby — w pełnym wymiarze tej normy,

b) ćwiczeń poza garnizonem i rekonesansów,

c) przebywania na poligonach i zgrupowaniach defiladowych,

d) udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;

5) szkolonym w miejscowości zamieszkania — pod warunkiem zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie;

6) skierowanym na szkolenie do miejscowości niebędącej ich miejscem zamieszkania — w dniach przebywania w tej miejscowości;

7) odbywającym praktykę w miejscowości niebędącej ich miejscem zamieszkania — w dniach przebywania w tej miejscowości;

8) odbywającym podróż służbową wspólnie z żołnierzami pełniącymi zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, żołnierzami rezerwy lub kandydatami na żołnierzy zawodowych albo konwojującym tych żołnierzy do innego garnizonu — w wymiarze 200 % tej normy;

9) sportowcom wojskowym;

10) wyznaczonym do pełnienia służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych — przed wyjazdem w czasie pobytu w jednostce wojskowej przygotowującej do służby w misji pokojowej, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

11) wyznaczonym do pełnienia służby jako obserwatorzy wojskowi lub osoby posiadające status obserwatorów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych albo na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych, przy międzynarodowych dowództwach wojskowych i w ich strukturach organizacyjnych — w czasie przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby — od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby — do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

— w wymiarze 200 % tej normy, w przypadkach, w których wypłata równoważnika pieniężnego, określonego w odrębnych przepisach, nie jest celowa;

12) skierowanym na turnus rehabilitacyjny z „treningiem psychologicznym” w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym — w dniach przebywania w ośrodku, bez względu na posiadane uprawnienia do wyżywienia związane z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanymi obowiązkami służbowymi, bez możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 w wymiarze 50 % tej normy przysługuje żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych szczebla taktycznego (kompania, eskadra, placówka ŻW, batalion, dywizjon, pułk, komenda portu wojennego, oddział specjalny ŻW, baza lotnicza, oddział zabezpieczenia, wojskowy oddział gospodarczy, brygada) i równorzędnych — w dniach wykonywania obowiązków służbowych.

3. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 w wymiarze 50 % tej normy przysługuje żołnierzom zawodowym — w dniach wykonywania obowiązków służbowych.

§ 8. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej — 010 lub szkolnej — 020 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) zajmującym stanowiska służbowe bezpośrednio związane z organizacją żywienia żołnierzy i sprawującym nad nią merytoryczny nadzór lub zastępującym w pełnieniu tych obowiązków — w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, według dominującej normy wyżywienia;

2) zajmującym stanowiska służbowe kierowników i zastępców kierowników stołówek wojskowych oraz kucharzy i kucharzy instruktorów — w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, według dominującej normy wyżywienia stosowanej w tej stołówce;

3) (uchylony);

4) pełniącym nieetatowe całodobowe służby wewnętrzne i garnizonowe — stosownie do norm wyżywienia należnego podległym żołnierzom niezawodowym;

5) lekarzom wojskowym kontrolującym jakość posiłków w jednostkach wojskowych prowadzących gospodarkę kuchenną, w których nie wyznacza się dobowych dyżurów lekarskich — w formie jednego posiłku dziennego.

§ 9. 1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 przysługuje kandydatom na żołnierzy zawodowych, z zastrzeżeniem § 19, przez okres odbywania służby kandydackiej.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 przysługuje, w wymiarze 200 % tej normy, kandydatom na żołnierzy zawodowych w przypadkach:

1) odbywania podróży służbowej;

2) wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu w warunkach uniemożliwiających korzystanie z posiłków w stołówkach żołnierskich;

3) konwojowania do innego garnizonu przez Żandarmerię Wojskową lub inne właściwe wojskowe organy porządkowe.

§ 10. 1. Kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje uroczysty posiłek przygotowywany, zgodnie z jadłospisem dekadowym, według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020:

1) w dniu 24 grudnia i pierwszym dniu świąt wielkanocnych;

2) w dniu 31 grudnia lub 1 stycznia, 3 maja i 11 listopada;

3) w dniu święta Wojska Polskiego, w Dniu Podchorążego, w dniu święta rodzaju Sił Zbrojnych, rodzaju wojska i służby oraz jednostki wojskowej;

4) w dniu wręczenia sztandaru, nadania imienia patrona jednostce wojskowej i oficjalnego rozwiązania jednostki wojskowej;

5) w dniu przysięgi wojskowej.

2. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w uroczystych posiłkach:

1) organizowanych w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1—4 — w liczbie do 10 % uprawnionych do wyżywienia, nie mniej jednak niż 10 osób i nie więcej niż 40 osób;

2) w dniu przysięgi wojskowej żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych — w liczbie do 10 % przysięgających, nie mniej jednak niż 5 osób;

3) w dniu pożegnania odchodzących do rezerwy żołnierzy służby zasadniczej i nadterminowej — w liczbie do 10 % odchodzących, nie mniej jednak niż 3 osoby.

§ 11. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia specjalnej — 030 przysługuje:

1) żołnierzom zawodowym:

a) zaliczanym do personelu latającego na sprzęcie innym niż bojowe samoloty odrzutowe i wykonującym loty zgodnie z programem szkolenia,

b) etatowym instruktorom spadochronowym, wykonującym czynności instruktorskie zgodnie z programem szkolenia — w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

2) sportowcom wojskowym, delegowanym na zgrupowania i zawody o randze ogólnokrajowej.

§ 12. 1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów podwodnych — w czasie rejsów;

2) uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych odbywanych w kraju wspólnie z żołnierzami państw obcych, z zastrzeżeniem § 5;

3) wyznaczonym do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych oraz w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach tych misji — od następnego dnia po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej;

4) jednostek wojskowych skierowanych poza granice Państwa w celu udziału w:

a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych,

b) ćwiczeniach wojskowych, z zastrzeżeniem § 5,

c) szkoleniu,

d) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

e) przedsięwzięciach reprezentacyjnych;

5) zaliczanym do personelu latającego:

a) wykonującym loty, zgodnie z programem szkolenia, na bojowych samolotach odrzutowych,

b) przebywającym w wojskowych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040 przysługuje:

1) kandydatom na żołnierzy zawodowych szkolonym na stanowiska przewidziane dla personelu latającego — w okresie wykonywania lotów;

2) sportowcom wojskowym, delegowanym na zgrupowania i zawody o randze międzynarodowej.

§ 13. Żołnierzom zawodowym zaliczanym do personelu latającego zawieszonym w wykonywaniu lotów przysługuje odpowiednio wyżywienie według normy wyżywienia, o której mowa w § 11 lub § 12, przez okres 6 miesięcy od daty orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej o czasowej niezdolności do służby. Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, na wniosek komisji lekarskiej, może przedłużyć żołnierzom uprawnienie do wyżywienia według tych norm na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 14. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 044, składającej się z utrwalonych środków spożywczych, konserw i koncentratów spożywczych, przysługuje w zamian za wyżywienie według normy wyżywienia — 040, w całości lub w formie wybranych posiłków, żołnierzom, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4. 

§ 15. 1. Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej, w czasie:

a) rejsów, pływania po akwenach portowych trwającego co najmniej cztery godziny i pełnienia dyżurów bojowych w porcie — w wymiarze 100 % tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020,

b) rejsów poza Morze Bałtyckie oraz wizyt w portach zagranicznych — w wymiarze 70 % tej normy, niezależnie od wyżywienia, o którym mowa w lit. a,

c)  rejsów okrętów podwodnych — w wymiarze 70 % tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040,

d) stoczniowych remontów okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających — w wymiarze 40 % tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020;

2) nurkom i płetwonurkom oraz szkolonym na te stanowiska — w dniach wykonywania zadań pod wodą, w wymiarze 70 % tej normy;

3) Jednostki Wojskowej Nr 2305:

a) w czasie ćwiczeń na morzu oraz nurkowania w innych akwenach wodnych — w wymiarze 150 % tej normy,

b) w czasie ćwiczeń odbywanych poza garnizonem — w wymiarze 80 % tej normy,

c) w dniach skoszarowania — w wymiarze 40 % tej normy

— jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020;

4) zaliczanym do lotniczego personelu technicznego

— w dniach wykonywania bezpośredniej naziemnej technicznej obsługi sprzętu lotniczego — w wymiarze 100 % tej normy;

5) wchodzącym w skład nieetatowych służb kierowania i zabezpieczania lotów — w wymiarze 100 % tej normy;

6) instruktorom praktycznej nauki obsługi sprzętu lotniczego — w dniach prowadzenia zajęć praktycznych — w wymiarze 100 % tej normy;

7) instruktorom wychowania fizycznego wojskowych ośrodków szkoleniowo-kondycyjnych — w dniach prowadzenia zajęć — w wymiarze 100 % tej normy;

8) biorącym udział w uroczystym posiłku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 —w wymiarze 100 % tej normy;

9) etatowym mechanikom-kierowcom — w dniach obsługi sprzętu — w wymiarze 40 % tej normy;

10) wykonującym zadania określone w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. b—d —w wymiarze 40 % tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020;

11) biorącym udział w uroczystych posiłkach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2—5 — w wymiarze 40 % tej normy.

2. Żołnierzom zawodowym, o których mowa w § 8, przysługuje wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110, odpowiednio w przypadkach i wymiarach określonych w ust. 1, z tym że w wymiarze 40 % tej normy przysługuje ono żołnierzom zawodowym, o których mowa w § 8 pkt 4, jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej — 010.

3. Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110 przysługuje kandydatom na żołnierzy zawodowych:

1)w dniu uroczystości lub święta, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 — w wymiarze 100 % tej normy;

2) w dniach świąt i uroczystości, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2—5, oraz pozostałych świąt państwowych i kościelnych ustawowo wolnych od pracy — w wymiarze 40 % tej normy;

3) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej — w przypadkach i wymiarach określonych w ust. 1 pkt 1;

4) wykonującym zadania określone w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. b—d —w wymiarze 40 % tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020. 

§ 16. Dodatkowa norma chleba — 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie norm wyżywienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b i c.

§ 17. 1. Napój, według dodatkowej normy napoju — 160, w ilości i rodzaju niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, przysługuje żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych w dniach wykonywania obowiązków służbowych:

1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura, spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi, przekracza 28 °C;

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C;

3) o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. c i d;

4) w czasie przebywania na zgrupowaniach i zawodach sportowych — sportowcom wojskowym.

2. Napój w wymiarze 166 % dodatkowej normy napoju — 160 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2—4, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040, z wyjątkiem wyżywienia według normy — 044;

2) pełniącym służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305.

§ 18. 1. Żołnierze zawodowi i kandydaci na żołnierzy zawodowych, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie z kilku tytułów, otrzymują wyżywienie tylko z jednego tytułu według najkorzystniejszej dla siebie zasadniczej normy wyżywienia oraz jednego najkorzystniejszego wymiaru z przysługujących wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie przysługiwania żołnierzom zawodowym kilku wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110 w dniach pełnienia służby wartowniczej.

§ 19. 1. Żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych nie przysługuje bezpłatne wyżywienie w okresie przebywania na leczeniu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

2. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w kraju i kandydatom na żołnierzy zawodowych skierowanym w podróż służbową poza granicami kraju, na studia lub naukę albo kurs za granicą nie przysługuje, za okres ich odbywania, bezpłatne wyżywienie w kraju.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 7)

1) Zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025.

Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 17, poz. 135), które weszło w życie z dniem 1 marca 2006 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 115, poz. 1207 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 460), które na podstawie art. 188 ustawy z dnia 11 września 2003 r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

8) Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.