ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

Na podstawie art. 54a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości (Dz. U. Nr 79, poz. 472 i Nr 105, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 5 w pkt 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„ich wyjazdu w celach służbowych za granicę, w szczególności w związku z udziałem w:”;

2)   w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień, zwany dalej „szefem komórki”, wydaje poliwęglanowe karty tożsamości na podstawie złożonego w tej sprawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, oraz określa termin ich ważności.”;

3)   w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości na szczeblu centralnym prowadzi szef komórki.”;

4)   w § 13:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, której wydano poliwęglanową kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki, za pośrednictwem organów składających wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6.”,

b)   w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Po upływie ważności poliwęglanowej karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie kartę tożsamości zwraca się niezwłocznie, za pośrednictwem organów, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6, do szefa komórki w celu jej zniszczenia.”;

5)   załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101,1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355.