ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 oraz z 2012 r. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. Nr 60, poz. 375) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w załączniku nr 40 do rozporządzenia skreśla się wyrazy „Zastrzeżone (po wypełnieniu)”;

2)   załącznik nr 44 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3)   załącznik nr 49 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Ewidencję dyscyplinarną założoną i prowadzoną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przechowuje się i archiwizuje na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1677)