ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 62c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 33, poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uposażenie prokuratora w stanie spoczynku, z zastrzeżeniem art. 100 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, oraz byłego prokuratora ustala się w wysokości 75 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, na stanowisku prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury równorzędnym z ostatnio zajmowanym stanowiskiem prokuratora, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 100, poz. 643).”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Naczelna Prokuratura Wojskowa zawiadamia na piśmie:

1) osoby uprawnione — o wysokości należnego im w danym roku uposażenia;

2) właściwy organ emerytalny — o przyznaniu prawa do uposażenia.

2. Pismo o przyznaniu prawa do uposażenia zawiera w szczególności:

1) datę, od której przysługuje uposażenie;

2) wysokość uposażenia brutto i sposób jego wyliczenia;

3) informację o ewentualnych potrąceniach dokonanych na podstawie prawomocnych tytułów wykonawczych;

4) sposób wypłaty uposażenia określony przez wnioskującego.

3. O zmianach w prawie do uposażenia i jego wysokości Naczelna Prokuratura Wojskowa niezwłocznie informuje właściwy organ emerytalny.

4. Jeżeli prawo do uposażenia zostało udowodnione, lecz ustalenie wysokości uposażenia ulega zwłoce z przyczyn niezależnych od Naczelnej Prokuratury Wojskowej, w celu zapewnienia uprawnionym osobom ciągłości źródeł utrzymania Naczelny Prokurator Wojskowy ustala prawo do uposażenia w kwocie zaliczkowej.

5. Uposażenie wypłaca właściwy organ emerytalny.

6. Właściwy organ emerytalny zawiadamia na piśmie osoby uprawnione o dacie, miejscu i sposobie wypłaty uposażenia.”;

3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypłaty uposażenia dokonuje się w sposób zgodny z pisemnym wnioskiem osoby uprawnionej:

1) na jej rachunek w banku;

2) do rąk osoby uprawnionej, za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.