ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

Na podstawie art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1447) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szefa sztabu rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla wojskowego ośrodka szkolenia — w stosunku do żołnierza, który był szkolony w tym ośrodku dla potrzeb innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa lub komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej albo jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;”;

2) w § 20 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wniosku sądu, prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, rzecznika dyscyplinarnego i rzecznika dyscypliny finansów publicznych — w związku z prowadzonym przeciwko żołnierzowi postępowaniem;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.