ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 159, poz. 1048, z 2002 r. Nr 142, poz. 1192 oraz z 2004 r. Nr 20, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 uchyla się pkt 5 i 8;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wojskowe prokuratury okręgowe obejmują swoją właściwością:

1) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu — obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Bydgoszczy, Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze;

2) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie — obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Elblągu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Warszawie.”;

3) w § 5:

a) uchyla się pkt 5 i 8,

b) pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie — obszar województwa zachodniopomorskiego;

14) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie — obszar województw: łódzkiego i mazowieckiego;”.

§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez:

1) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie — prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie;

2) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi — prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.