ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia sportowego zawodników – członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szkolenia sportowego zawodników – członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1708) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Zespole Sportowym Sił Powietrznych w Poznaniu przy Jednostce Wojskowej Nr 2094;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zaawansowane szkolenie spadochronowe zawodników, którzy są członkami kadry narodowej w spadochroniarstwie, prowadzi się w Ośrodku Szkolenia Służby Wysokościowo-Ratowniczej Sił Powietrznych przy 2 Bazie Lotniczej w Bydgoszczy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.