ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie znaku Wojskowych Służb Informacyjnych

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór znaku Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanego dalej „znakiem WSI”, i sposób jego używania.

§ 2. 1. Znakiem WSI jest stylizowany orzeł biały w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo, przesłonięty częściowo tarczą o barwach biało-czerwonych w kształcie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i widocznymi na niej literami „WSI”, trzymający w szponach skrzyżowane dwie szable.

2. Wzór znaku WSI określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Znak WSI może być również używany w barwach biało-czarnych i w różnych rozmiarach.

§ 4. Znak WSI może być używany na legitymacji żołnierza WSI, na dokumentach sporządzanych przez WSI oraz na przedmiotach pamiątkowych wydawanych przez tę służbę.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. (poz. 619)

WZÓR ZNAKU WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH

(PDF)