ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych

Na podstawie art. 101a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Żołnierz rezerwy, który ochotniczo zgłasza się do odbycia ćwiczeń wojskowych, zwany dalej „ochotnikiem”, składa pisemny wniosek w tej sprawie do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego ochotnika lub jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

§ 2. 1. We wniosku, o którym mowa w § 1, ochotnik zamieszcza w szczególności następujące dane:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

3) kod pocztowy i adres zamieszkania;

4) kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej;

5) aktualne miejsce pracy;

6) wykształcenie, nazwę szkoły, której jest absolwentem, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej, a w szczególności:

a) inspektora uprawnionego do prowadzenia szkoleń zawodowych lub sportowych,

b) operatora specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wojskowego,

c) operatora sprzętu przeznaczonego do robót ziemnych,

d) operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,

e) kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C,

f) kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C+E,

g) tłumacza,

h) nurka,

i) płetwonurka,

j) skoczka spadochronowego,

k) lekarza, pielęgniarza lub sanitariusza,

l) kucharza;

7) poziom znajomości języków obcych.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

§ 3. Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym wojskowy komendant uzupełnień w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskową i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz. U. Nr 13, poz. 118), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.