ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 123 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) dane, które należy podać w świadectwie służby;

2) wzór świadectwa służby;

3) tryb wydawania i prostowania świadectw służby.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) dowódcy jednostki wojskowej — należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji.

§ 3.1. W świadectwie służby podaje się następujące informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

4) okres pełnienia czynnej służby wojskowej z uwzględnieniem służby niezawodowej i zawodowej (ze wskazaniem, w przypadku służby zawodowej, okresów jej pełnienia jako służby stałej i kontraktowej);

5) ostatnio zajmowane stanowisko służbowe;

6) podstawę prawną zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo, w przypadku śmierci lub uznania za zmarłego albo stwierdzenia zaginięcia żołnierza, informację o wygaśnięciu stosunku służbowego;

7) liczbę dni urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznościowego wykorzystanego przez żołnierza w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy;

8) okresy korzystania w czasie całej służby z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia;

9) okres korzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, z urlopu okolicznościowego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny i podstawę prawną jego udzielenia;

10) wykorzystany w okresie służby urlop macierzyński;

10a) wykorzystany w okresie służby urlop wychowawczy;

11) wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia od zajęć służbowych;

12) liczbę dni, za które zwolniony żołnierz otrzymał świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 95 pkt 2 ustawy;

13) potrącenia z uposażenia, o których mowa w art. 103 ustawy;

14) okresy pełnienia służby wojskowej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy;

15) okresy pełnienia służby wojskowej na stanowiskach określanych jako stanowiska o szczególnych właściwościach, o których mowa w art. 62 ust. 3 ustawy;

16) okres pełnienia służby uzasadniającej podwyższenie emerytury wojskowej na podstawie przepisów o świadczeniach emerytalnych żołnierzy zawodowych;

17) okres pozostawania poza służbą;

18) informacje na temat ubezpieczenia społecznego, w przypadku gdy żołnierz zawodowy nie nabył uprawnień do emerytury wojskowej;

19) zaliczone do dnia 30 czerwca 2004 r. do wysługi lat w stopniu wojskowym okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310);

20) dane zamieszczone na wniosek zwolnionego żołnierza.

2. Na prośbę żołnierza, zgłoszoną przed dniem wydania świadectwa służby, w świadectwie tym podaje się szczegółowe informacje dotyczące stanowisk służbowych zajmowanych w trakcie pełnienia służby, a także informacje o wysokości i składnikach uposażenia na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oraz o posiadanych kwalifikacjach.

3. W świadectwie służby nie zamieszcza się informacji niejawnych.

4. Wzór formularza świadectwa służby stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Żołnierz zawodowy zwalniany z zawodowej służby wojskowej otrzymuje w dniu zwolnienia ze służby, określonym w decyzji, świadectwo służby. Otrzymanie świadectwa służby żołnierz potwierdza własnoręcznym podpisem oraz datą na egzemplarzu pozostającym w aktach jednostki wojskowej.

2. Świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez żołnierza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza osoba upoważniona. Upoważnienie dołącza się do akt personalnych żołnierza.

3. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub stwierdzenia zaginięcia żołnierza świadectwo służby wydaje się członkowi rodziny żołnierza, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, lub osobie będącej spadkobiercą żołnierza, na ich pisemny wniosek.

4. Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 1, świadectwo służby przesyła się żołnierzowi albo osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub doręcza je w inny sposób, w terminie 7 dni od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby, za potwierdzeniem odbioru.

5. Z egzemplarza świadectwa służby, o którym mowa w ust. 1, sporządza się kopię, którą włącza się do teczki akt personalnych żołnierza.

§ 5. Do wydania świadectwa służby oraz do jego prostowania jest uprawniony dowódca jednostki wojskowej.

§ 6. 1. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej lub osoba, o której mowa w § 4 ust. 3, może, w terminie określonym w art. 123 ust. 2 ustawy, złożyć wniosek o prostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo służby.

2. W przypadku złożenia wniosku o prostowanie świadectwa służby po terminie dowódca jednostki wojskowej, w drodze postanowienia, może przywrócić termin na pisemny wniosek żołnierza lub osoby, o której mowa w § 4 ust. 3, jeżeli uprawdopodobnią, że uchybienie nastąpiło bez ich winy. Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

3. Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o prostowanie świadectwa wydaje:

1) nowe świadectwo w przypadku uwzględnienia wniosku;

2) postanowienie o odmowie prostowania świadectwa służby.

4. Na postanowienie o odmowie prostowania świadectwa służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

5. Wyższy przełożony, w terminie miesiąca od dnia wniesienia zażalenia na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, wydaje postanowienie o:

1) uwzględnieniu zażalenia albo

2) utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej wydaje nowe świadectwo w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia w tej sprawie.

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, wymaga pisemnego uzasadnienia. Na postanowienie to nie służy zażalenie.

8. Dowódca jednostki wojskowej może w każdym czasie z urzędu prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanym świadectwie służby. Na postanowienie o prostowaniu z urzędu świadectwa służby służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

§ 7. 1. Nowe świadectwo wydaje się również w przypadku:

1) zmiany decyzji o zwolnieniu ze służby lub o wygaśnięciu stosunku służbowego mającej wpływ na treść świadectwa;

2) zwolnienia ze służby żołnierza, wobec którego nastąpiło uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu.

2. W razie wydania nowego świadectwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i § 6 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, poprzednio sporządzone świadectwo usuwa się z akt osobowych i poddaje zniszczeniu.

§ 8. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 123 ust. 3 ustawy, były żołnierz zawodowy składa wniosek na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej, który wydał świadectwo, rozstrzyga w formie decyzji.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego dowódcy jednostki wojskowej.

§ 9. Duplikat świadectwa służby wydaje się, gdy żołnierz lub osoba uprawniona zwróci się na piśmie o wydanie świadectwa w związku z jego zagubieniem lub zniszczeniem.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Załącznik 1 Świadectwo służby Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 89, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.