ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

Na podstawie art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) karty powołania, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania:

a) poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, a także innych osób, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbycia,

b) studentów i absolwentów szkół wyższych, będących poborowymi, a także absolwentów będących żołnierzami rezerwy, do odbycia przeszkolenia wojskowego,

c) żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;

2) karty powołania, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania:

a) żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,

b) poborowych oraz żołnierzy rezerwy do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także innych osób, które zgłosiły się do jej odbycia w drodze zaciągu ochotniczego;

3) obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia powszechnej mobilizacji żołnierzy rezerwy posiadających karty mobilizacyjne z czerwonym i z zielonym paskiem, pracowników lub innych osób posiadających karty mobilizacyjne z niebieskim paskiem, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony, do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu;

4) obwieszczenia wojskowego komendanta uzupełnień, określony w załączniku:

a) nr 4 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonej kategorii osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się w określonym miejscu i czasie,

b) nr 5 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny poborowych oraz żołnierzy rezerwy posiadających karty mobilizacyjne i stawienia się tych osób w określonym miejscu i czasie.

§ 2. Karty powołania mogą być wydawane według wzorów określonych w dotychczas obowiązujących przepisach, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 3. Obwieszczenia mogą być ogłaszane według wzorów określonych w dotychczas obowiązujących przepisach, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. (poz. 1306)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. Nr 124, poz. 1060), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.