ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 oraz z 2012 r. poz. 1516) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Żołnierz, który z przyczyn służbowych lub z powodu zwolnienia lekarskiego nie przystąpił do sprawdzianu sprawności fizycznej w terminie określonym w ust. 1, podlega sprawdzianowi sprawności fizycznej po ustaniu przyczyny niemożności jego odbycia, w terminie ustalonym przez dowódcę jednostki wojskowej, nie później jednak niż do końca danego roku kalendarzowego.”;

2)   w § 5:

a)   w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zależności od miejsca pełnienia służby sprawdzian sprawności fizycznej odbywa przed komisją egzaminacyjną powoływaną corocznie przez Ministra Obrony Narodowej, zwaną „Komisją Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej”, komisją powoływaną przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Rektorów-Komendantów: Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych albo komisją egzaminacyjną powoływaną przez dowódcę jednostki wojskowej;”,

b)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoba lub osoby zajmujące etatowe stanowiska w strukturze organizacyjnej kultury fizycznej w danych jednostkach organizacyjnych lub posiadające kwalifikacje w zakresie wychowania fizycznego i sportu;”,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej określą organizację przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej, z uwzględnieniem miejsca i czasu przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy z podległych jednostek wojskowych, w których nie występuje etatowe stanowisko wskazane w ust. 2 pkt 2.”;

3)   załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 1634)

Załącznik 3 Wzór — Zaświadczenie


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.