ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1585, z 2006 r. Nr 187, poz. 1386 oraz z 2011 r. Nr 209, poz. 1246) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgromadzenia są organami przedstawicielskimi poszczególnych korpusów kadry zawodowej na szczeblu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oddzielnie dla Wojsk Lądowych Sił Powietrznych Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a zgromadzenie mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych również na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej.”;

2)   w § 5:

a)   pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zgromadzenie — mężowie zaufania wybrani w rodzajach Sił Zbrojnych, o których mowa w § 4 ust. 2, przez zebrania, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 6a ust. 1 i 2;”,

b)   pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Kolegium — odpowiednio mężowie zaufania korpusu podoficerów zawodowych oraz korpusu szeregowych zawodowych poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, wybrani przez zgromadzenia tych korpusów — zwani dalej „mężami zaufania RSZ (IWspSZ)”;”;

3)   w § 14 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do zadań zgromadzenia należy reprezentowanie interesów żołnierzy zawodowych wobec odpowiednio Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a w przypadku zgromadzenia mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej wobec sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, właściwego do spraw społecznych, a w szczególności:”.

§ 2. Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia stają się z tym dniem odpowiednimi organami przedstawicielskimi, o których mowa w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.