ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

2) wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego;

3) tryb wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji, o których mowa w pkt 2.

§ 2. 1. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wzór legitymacji weterana określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór legitymacji weterana poszkodowanego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, zwaną dalej „legitymacją”, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej wydaje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów i przesyła odpowiednio weteranowi albo weteranowi poszkodowanemu na adres przez niego wskazany.

2. Rejestr wydanych legitymacji prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw weteranów.

§ 5. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także zmiany danych w niej zawartych.

2. Legitymację wymienia się na wniosek osoby uprawnionej.

3. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji.

4. W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację.

5. Zwrócona legitymacja podlega zniszczeniu z dniem wydania nowej legitymacji.

§ 6. 1. W przypadku utraty legitymacji, na wniosek osoby uprawnionej, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wydaje nową legitymację.

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji i jej okolicznościach.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona obowiązana jest do jej zwrotu. § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. (poz. 229)