ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych:

a) żołnierzom zawodowym,

b) kandydatom na żołnierzy zawodowych

— zwanych dalej „żołnierzami”;

2) organy wojskowe właściwe do wydawania, ewidencjonowania, doręczania kart i tabliczek tożsamości oraz postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty lub tabliczki tożsamości;

3) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje poliwęglanowych i papierowych kart tożsamości:

1) przeznaczone dla żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) przeznaczone dla żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę:

a) przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom,

b) przewidzianych do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,

c) wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”

— według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny żołnierzom zawodowym nieposiadającym poliwęglanowych kart tożsamości dowódca jednostki wojskowej w stosunku do żołnierzy ujętych w ewidencji tej jednostki wydaje papierowe karty tożsamości, do czasu zastąpienia ich poliwęglanowymi kartami tożsamości.

§ 3. 1. Tabliczka tożsamości zawiera:

1) numer;

2) nazwę „Siły Zbrojne RP”.

2. Wzór tabliczki tożsamości określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Tabliczki tożsamości wydają dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do żołnierzy ujętych w ewidencji tych jednostek.

§ 5. Kartę tożsamości wydaje się wraz z tabliczką tożsamości.

§ 6. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień sił zbrojnych, zwany dalej „szefem komórki”, wydaje poliwęglanowe karty tożsamości oraz określa termin ich ważności.

§ 7. 1. Ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości prowadzi szef komórki.

2. Ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości prowadzą także dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do żołnierzy ujętych w ewidencji tych jednostek.

§ 8. Ewidencję wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzi się wraz z ewidencją poliwęglanowych kart tożsamości, o której mowa w § 7.

§ 9. Organami właściwymi do deponowania i doręczania za potwierdzeniem odbioru poliwęglanowych kart i tabliczek tożsamości są organy prowadzące ewidencję kart tożsamości, o których mowa w § 7 ust. 2.

§ 10. 1. Organem właściwym w postępowaniu w razie zniszczenia lub utraty poliwęglanowej karty lub tabliczki tożsamości jest szef komórki.

2. Zniszczenia poliwęglanowych kart tożsamości dokonuje szef komórki.

§ 11. Wzór rozkazu wyjazdu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 12. Dotychczasowe papierowe karty tożsamości, przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny, zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi papierowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1516).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. (poz. 473)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.