ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595 oraz z 2006 r. Nr 211, poz. 1557) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w rozporządzeniu, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „poborowych” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) żołnierzy niezawodowych odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz żołnierzy rezerwy, ubiegających się o powołanie do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej;”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w rozdziale I w „Objaśnieniach szczegółowych” w Grupie I lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) mężczyzn, którzy są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz ochotników stawiających się do kwalifikacji wojskowej, w tym kobiety,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.