ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

Na podstawie art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) karty powołania, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania osób do:

a) odbycia:

— zasadniczej służby wojskowej,

— przeszkolenia wojskowego,

— ćwiczeń wojskowych,

b) pełnienia:

— nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,

— okresowej służby wojskowej;

2) karty powołania, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania osób do:

a) odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,

b) pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia powszechnej mobilizacji osób posiadających dany rodzaj karty mobilizacyjnej, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony — do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu;

4) obwieszczenia wojskowego komendanta uzupełnień, określony w załączniku:

a) nr 4 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony — do osobistego stawienia się w miejscu i czasie określonym w obwieszczeniu,

b) nr 5 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób oraz ich stawienia się do tej służby w miejscu i czasie określonym w obwieszczeniu.

§ 2. Karty powołania mogą być wydawane według wzorów określonych w dotychczas obowiązujących przepisach do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 3. Obwieszczenia wojskowych komendantów uzupełnień o powołaniu do czynnej służby wojskowej, sporządzone według wzoru określonego w dotychczas obowiązujących przepisach, mogą być ogłaszane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. Nr 124, poz. 1306).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. (poz. 864)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.