ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, ubioru, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dodatkowe umundurowanie, ubiór, uzbrojenie i wyposażenie przysługujące żołnierzowi Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej „WSI”, w związku z wykonywaniem przez niego zadań służbowych, wynikających z zakresu działania WSI.

§ 2. Żołnierz WSI w zależności od specyfiki i wymogów zajmowanego stanowiska służbowego oraz zakresu wykonywanych zadań służbowych otrzymuje dodatkowe:

1) przedmioty zaopatrzenia mundurowego wzorów innych niż wzory umundurowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przedmioty ubioru cywilnego inne niż przewidziane w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

3) uzbrojenie:

a) broń palną wzorów innych niż będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią amunicją i oprzyrządowaniem.

b) broń gazową i ręczny miotacz gazu wraz z odpowiednimi pociskami lub ładunkami gazowymi i oprzyrządowaniem,

c) paralizator elektryczny;

4) wyposażenie:

a) sprzęt służący do przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych,

b) kajdanki,

c) sprzęt ochrony specjalnej w postaci kamizelki kuloodpornej i ochronników słuchu.

§ 3. Szef WSI ustala wzory, normy oraz typy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, przedmiotów ubioru cywilnego, uzbrojenia i wyposażenia, o których mowa w § 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.