ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby

Na podstawie art. 67 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa;

2) zakres badań lekarskich żołnierzy zawodowych powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa;

3) rodzaje i wzory dokumentów wystawionych po przeprowadzeniu obowiązujących badań przed wyjazdem i po zakończeniu służby poza granicami państwa;

4) kalendarz obowiązujących szczepień ochronnych przed wyjazdem żołnierzy zawodowych do służby poza granicami państwa;

5) grupy żołnierzy zawodowych, którzy kierowani są na turnusy leczniczo-profilaktyczne;

6) tryb kierowania żołnierzy zawodowych na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz program tych turnusów.

§ 2. Zakres badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Zakres badań lekarskich żołnierzy zawodowych powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w terminie 7 dni od dnia powrotu żołnierza zawodowego do kraju.

3. W przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi, żołnierza zawodowego można skierować na badania uzupełniające do właściwych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 4. Wyniki badań lekarskich żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 1, zamieszcza się w karcie badań żołnierza zawodowego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Badania lekarskie żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa, przed ich wyjazdem, wykonują właściwe wojskowe komisje lekarskie.

§ 6. 1. Kalendarz obowiązujących szczepień ochronnych żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa, przeprowadzanych przed ich wyjazdem, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Szczepienia ochronne wykonuje się po ustaleniu braku przeciwwskazań do ich wykonania.

§ 7. Żołnierze zawodowi poddani szczepieniom ochronnym otrzymują międzynarodowe świadectwo szczepień ochronnych Światowej Organizacji Zdrowia.

§ 8. W przypadku zachorowania żołnierza zawodowego po przeprowadzeniu badań lekarskich, o których mowa w § 2, a przed jego wyjazdem do służby poza granicami państwa, wyznacza się datę ponownego badania tego żołnierza, wynikającą z oceny stanu jego zdrowia.

§ 9. 1. Żołnierze zawodowi bezpośrednio przed wyjazdem do służby poza granicami państwa podlegają kontrolnemu badaniu w celu rozpoznania ewentualnych zaburzeń w stanie ich zdrowia, jakie mogły zaistnieć od daty zakończenia badań, o których mowa w § 2.

2. Wyniki badań kontrolnych wpisuje się w dokumentacji medycznej prowadzonej na podstawie przepisów w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 10. 1. Żołnierzy zawodowych powracających do kraju ze służby poza granicami państwa, chorych lub rannych po wyleczeniu oraz którzy doznali urazu psychicznego kieruje się na turnusy leczniczo-profilaktyczne.

2. Na turnus leczniczo-profilaktyczny żołnierza zawodowego kieruje dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu żołnierz ten pozostaje, na wniosek lekarza takiej jednostki wojskowej.

3. Podstawą wniosku, o którym mowa w ust. 2, są wyniki badań określonych w § 3 oraz opinia psychologiczna.

4. Opinię psychologiczną dołącza się do dokumentacji medycznej żołnierza, o której mowa w § 9 ust. 2.

5. Turnusy leczniczo-profilaktyczne są organizowane na okres 14 dni w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych – samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

6. Szczegółowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 11. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia lub rehabilitacji żołnierza, lekarz jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu żołnierz ten pozostaje, kieruje go do właściwej poradni specjalistycznej.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. (poz. 1557)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)