ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki przyznawania:

a) nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym,

b) zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej „ustawą”,

c) zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy;

2) dokumenty stanowiące podstawę przyznania zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1b i 1c ustawy;

3) sposób i terminy wypłaty zapomóg;

4) tryb postępowania w sprawach przyznawania nagród i zapomóg.

§ 2. 1. Warunkiem przyznania żołnierzowi niezawodowemu nagrody jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

2. Żołnierzowi niezawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

§ 3. 1. Nagrody przyznaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe, zwany dalej „dowódcą” — w stosunku do wszystkich żołnierzy niezawodowych odbywających służbę w podległej jednostce wojskowej.

2.  Dowódca może również przyznawać nagrody żołnierzom niezawodowym odbywającym służbę w podległej mu jednostce wojskowej niższego szczebla oraz żołnierzom niezawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych w podległej mu jednostce wojskowej.

3. Podstawę do wypłaty nagrody stanowi decyzja lub rozkaz dzienny dowódcy, który przyznał nagrodę.

§ 4. 1. Nagrody są przyznawane z inicjatywy dowódcy albo na wniosek przełożonego żołnierza niezawodowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyła się drogą służbową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm. 2) ).

§ 5. 1. Warunkiem przyznania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych spowodowanych zdarzeniem określonym w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną żołnierza niezawodowego.

2. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2ustawy.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania zapomogi osobom wymienionym w art. 4 ust. 1b ustawy jest złożenie wniosku o jej przyznanie.

2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, jest przyznawana jednorazowo.

3.  Przy przyznawaniu zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, uwzględnia się sytuację materialną rodziny żołnierza niezawodowego.

§ 7. 1. Warunkiem przyznania zapomogi byłemu żołnierzowi niezawodowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, jest zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej byłego żołnierza niezawodowego, w szczególności powodującego konieczność poniesienia wydatków pieniężnych.

2. Zapomoga, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, jest przyznawana jednorazowo na wniosek byłego żołnierza niezawodowego, złożony do Ministra Obrony Narodowej.

3. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające sytuację materialną oraz zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Do przyznawania zapomogi żołnierzowi niezawodowemu stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4, z tym że zapomoga może być przyznana również na uzasadniony wniosek żołnierza niezawodowego.

2. Zapomoga osobom wymienionym w art. 4 ust. 1b ustawy jest przyznawana na ich wniosek lub na wniosek dowódcy.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz niezawodowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, pełnił ostatnio służbę wojskową, niezwłocznie informuje małżonka, dzieci lub rodziców żołnierza niezawodowego o możliwości wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

§ 9. Do wypłaty zapomogi żołnierzowi niezawodowemu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 108, poz. 1145).

§ 10. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, wypłaty zapomogi dokonuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz niezawodowy w ostatnim dniu pełnienia służby, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu zapomogi.

§ 11. 1. Zapomogę dla byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, wypłaca terenowy organ administracji wojskowej lub organ, na którego zaopatrzeniu finansowym terenowy organ administracji wojskowej pozostaje, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu zapomogi.

2. Właściwość terenowego organu administracji wojskowej ustala się według miejsca zamieszkania byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy.

§ 12. Wypłaty zapomogi dokonuje się zgodnie z wyborem dokonanym w formie pisemnej przez byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, lub przez jedną z osób wymienionych w art. 4 ust. 1b ustawy, bezpośrednio w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej lub terenowego organu administracji wojskowej albo w formie bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. Nr 206, poz. 1717), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1308).