ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kwalifikacje wojskowe osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

§ 2. Określa się kwalifikacje wojskowe uprawniające do wykonywania prac podwodnych:

1) młodszy nurek;

2) nurek: bojowy, miner, inżynierii, ratownictwa;

3) starszy nurek: bojowy, miner, inżynierii, ratownictwa;

4) kierownik nurkowania;

5) kierownik podwodnych działań: bojowych, minerskich, inżynieryjnych, ratowniczych;

6) operator: komory dekompresyjnej, dzwonu nurkowego, sprzętu nurkowego, pojazdu podwodnego typu ROV, systemów sporządzania mieszanin oddechowych.

§ 3. Kwalifikacje wojskowe młodszego nurka odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka III klasy.

§ 4. Kwalifikacje wojskowe nurka bojowego, nurka minera, nurka inżynierii lub nurka ratownictwa odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka II klasy.

§ 5. Kwalifikacje wojskowe starszego nurka bojowego, starszego nurka minera lub starszego nurka inżynierii odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka I klasy, a po odbyciu dodatkowego szkolenia w zakresie wymaganym do uzyskania kwalifikacji nurka saturowanego odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka saturowanego.

§ 6. Kwalifikacje wojskowe starszego nurka ratownictwa odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka saturowanego.

§ 7. Kwalifikacje wojskowe kierownika nurkowania, kierownika podwodnych działań bojowych, kierownika podwodnych działań minerskich lub kierownika podwodnych działań inżynieryjnych odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych II klasy, a po odbyciu dodatkowego szkolenia w zakresie wymaganym do uzyskania kwalifikacji kierownika prac podwodnych I klasy odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych I klasy.

§ 8. Kwalifikacje wojskowe kierownika podwodnych działań ratowniczych odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych I klasy.

§ 9. Kwalifikacje wojskowe operatora komory dekompresyjnej, operatora dzwonu nurkowego lub operatora sprzętu nurkowego odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu operatora systemów nurkowych.

§ 10. Kwalifikacje wojskowe operatora pojazdu podwodnego typu ROV lub operatora systemu sporządzania mieszanin oddechowych odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu operatora systemów nurkowych po odbyciu dodatkowego szkolenia w zakresie wymaganym do uzyskania kwalifikacji operatora systemów nurkowych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.