ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1700) w § 9 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odbywającym zasadniczą służbę wojskową — raz w czasie jej odbywania w wymiarze dziesięciu dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej dwóch miesięcy tej służby;”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, którym dowódca jednostki wojskowej wyraził zgodę na przyjęcie do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, udziela się urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, proporcjonalnie do okresu odbytej służby, w łącznym wymiarze trzech dni za pierwsze dwa miesiące odbytej służby oraz jednego dnia za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc jej odbywania.

2b. W przypadku niestawienia się żołnierza zasadniczej służby wojskowej do pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, który wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym w ust. 2a, udziela się urlopu wypoczynkowego w wymiarze niewykorzystanych dni.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.