ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym, a także właściwość przełożonych w tych sprawach.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o żołnierzu niezawodowym, należy przez to rozumieć żołnierzy:

1) odbywających:

a) zasadniczą służbę wojskową,

b) nadterminową zasadniczą służbę wojskową,

c) przeszkolenie wojskowe,

d) ćwiczenia wojskowe,

e) okresową służbę wojskową;

2) pełniących służbę:

a) wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

b) kandydacką.

§ 2. 1. Warunkiem przyznania żołnierzowi niezawodowemu nagrody jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

2. Żołnierzowi niezawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

§ 3. 1. Nagrody przyznaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe – w stosunku do wszystkich żołnierzy niezawodowych odbywających służbę w podległej jednostce wojskowej.

2. Dowódca, o którym mowa w ust. 1, może również przyznawać nagrody żołnierzom niezawodowym odbywającym służbę w podległej mu jednostce wojskowej niższego szczebla oraz żołnierzom skierowanym do wykonywania zadań służbowych w podległej mu jednostce wojskowej.

3. Podstawę do wypłaty nagrody stanowi decyzja lub rozkaz dzienny przełożonego, który przyznał nagrodę.

§ 4. 1. Nagrody są przyznawane z inicjatywy dowódcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, albo na wniosek przełożonego żołnierza niezawodowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyła się drogą służbową.

§ 5. Warunkiem przyznania żołnierzowi niezawodowemu zapomogi jest konieczność poniesienia przez niego dodatkowych wydatków pieniężnych spowodowana zdarzeniem określonym w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną żołnierza i jego rodziny.

§ 6. Do przyznawania zapomóg, o których mowa w § 5, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4, z tym że zapomoga może być przyznana również na uzasadniony wniosek zainteresowanego żołnierza lub członka jego rodziny.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy (Dz. U. Nr 65, poz. 770 oraz z 2002 r. Nr 134, poz. 1131), które traci moc, w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.