ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stanowiskami służbowymi objętymi prawem do dodatku, o którym mowa w ust. 1, są stanowiska służbowe w pododdziałach technicznych jednostek wojskowych do szczebla pułku, w których dokonuje się obsługi wojskowych statków powietrznych, oznaczone w etatach jednostek wojskowych cechą korpusu osobowego sił powietrznych — 22, cechą grupy osobowej inżynieryjno-lotniczej — J oraz symbolem specjalności wojskowej:

1) eksploatacja lotniczych urządzeń radioelektronicznych — 04 lub 24;

2) eksploatacja osprzętu lotniczego — 05 lub 27;

3) eksploatacja samolotów — 06 lub 28;

4) eksploatacja śmigłowców — 07 lub 33;

5) eksploatacja uzbrojenia lotniczego — 10 lub 38;

6) eksploatacja lotniczych urządzeń fotograficznych — 22;

7) eksploatacja lotniczych urządzeń noktowizyjnych — 23;

8) obsługa osprzętu lotniczego — 65;

9) obsługa lotniczych urządzeń fotograficznych — 61;

10) obsługa lotniczych urządzeń radioelektronicznych — 62;

11) obsługa techniczna samolotów poddźwię-kowych — 67;

12) obsługa techniczna samolotów naddźwię-kowych — 68;

13) obsługa techniczna samolotów transportowych — 69;

14) obsługa techniczna śmigłowców — 74;

15) obsługa uzbrojenia lotniczego — 78.”;

2) w § 22:

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. d tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— w dowództwie związku organizacyjnego szczebla brygady lub dywizji, wojskowym szpitalu polowym pokrywającym wydatki z budżetu państwa albo w jednostce wojskowej do szczebla brygady, podległej dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu    Sił

Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej     — od 0,30 do 0,50,”,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Stanowiskami służbowymi lekarzy i lekarzy dentystów, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. d, są stanowiska służbowe, które w etatach oznaczono cechą korpusu osobowego medycznego — 40 oraz cechą grupy osobowej lekarzy — A lub lekarzy dentystów — B, bez względu na nazwę tych stanowisk.”,

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, przyznaje się żołnierzowi zawodowemu posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.”;

3) po § 25 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Dodatek motywacyjny

§ 25a. 1. Żołnierz zawodowy pełniący służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych, który uzyskał w opinii służbowej ocenę bardzo dobrą oraz posiada odpowiednią dla zajmowanego stanowiska służbowego klasę kwalifikacyjną, otrzymuje miesięczny dodatek motywacyjny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej:

1) 0,02 — posiadający trzecią klasę kwalifikacyjną;

2) 0,06 — posiadający drugą klasę kwalifikacyjną;

3) 0,12 — posiadający pierwszą klasę kwalifikacyjną;

4) 0,20 — posiadający mistrzowską klasę kwalifikacyjną.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się żołnierzowi zawodowemu, który:

1) uzyskał ocenę bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub ust. 3 pkt 2 ustawy;

2) posiada nadaną po dniu 1 stycznia 2010 r. klasę kwalifikacyjną uzyskaną zgodnie z zajmowanym stanowiskiem służbowym.

§ 25b. 1. Dodatek, o którym mowa w § 25a ust. 1, wstrzymuje się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

1) żołnierzowi zawodowemu doręczono ostateczną opinię służbową, w której wystawiono ogólną ocenę niższą niż bardzo dobra;

2) wydano decyzję (rozkaz) o utracie przez żołnierza zawodowego posiadanej trzeciej klasy kwalifikacyjnej;

3) żołnierz zawodowy w nakazanym terminie nie potwierdził posiadanej trzeciej klasy kwalifikacyjnej.

2. Dodatek, o którym mowa w § 25a ust. 1, obniża się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

1) wydano decyzję (rozkaz) o utracie przez żołnierza zawodowego klasy kwalifikacyjnej,

2) żołnierz zawodowy w nakazanym terminie nie potwierdził klasy kwalifikacyjnej

— jeżeli żołnierz posiadał wyższą niż trzecia klasę kwalifikacyjną.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy przyznawaniu dodatków do uposażenia zasadniczego należnych żołnierzom zawodowym od dnia 1 stycznia 2010 r.

2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

3. Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe, o których mowa w § 10a ust. 3 i § 22 ust. 1b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do czasu zmiany oznaczeń stanowisk służbowych cechami korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych określonymi w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1678) otrzymują dodatki do uposażenia zasadniczego z uwzględnieniem dotychczasowych przepisów rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 171, Nr 205, poz. 1700 i Nr 245, poz. 2087, z 2006 r. Nr 149, poz. 1080, Nr 182, poz. 1350 i Nr 195, poz. 1444, z 2007 r. Nr 180, poz. 1281, z 2008 r. Nr 29, poz. 171 i Nr 147, poz. 934 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 343.