ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 40, poz. 253 oraz z 2011 r. Nr 162, poz. 979) wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Funkcjonariusz zwolniony ze służby nie zwraca otrzymanego umundurowania, choćby okres jego używalności jeszcze nie upłynął”;

2)   po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu:

„§ 10a. 1. W przypadku śmierci funkcjonariusza Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego może zezwolić, na wniosek osoby wymienionej w art. 94 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, która ponosi koszty pogrzebu, na nieodpłatne wydanie umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

2. W przypadku śmierci funkcjonariusza przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 10b. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp lub panującymi warunkami klimatycznymi Minister Obrony Narodowej może, na wniosek Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, określić w drodze decyzji, przedmioty umundurowania inne niż wymienione w załączniku nr 10 do rozporządzenia w zestawie nr 3.”;

3)   w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a)   zestaw nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b)   uchyla się zestawy nr 4 i 5.

§ 2. 1. Do wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedmiotów umundurowania stosuje się okresy używalności określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Przedmioty umundurowania oraz wyekwipowania wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załączniku nr 10 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie podlegają zwrotowi.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Zestaw nr 3


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1351.