ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz. U. Nr 140, poz. 1487 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1389) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkami rodziny żołnierza, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są małżonek oraz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku nieprzedłożenia biletu, o którym mowa w ust. 3, albo odbywania dojazdów innym środkiem transportu niż publiczny żołnierz otrzymuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby w wysokości 75 % ceny imiennego biletu miesięcznego na przejazd w klasie II pociągu osobowego, ustalonej na podstawie tabeli opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne według taryfy normalnej na przejazdy (tam i z powrotem), na odległość 100 km.

5. Zwrot kosztów przejazdów oraz ryczałt, o których mowa w ust. 3 i 4, przyznaje się żołnierzowi:

1) przeniesionemu służbowo do miejscowości:

a) w której on lub jego małżonek nie posiada domu lub samodzielnego lokalu mieszkalnego albo on lub jego małżonek nie jest zameldowany na pobyt stały,

b) z której nie istnieje dogodne połączenie komunikacyjne;

2) któremu w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej nie przekazano lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej albo nie przydzielono zakwaterowania tymczasowego;

3) który nie posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zwrot kosztów przejazdów oraz ryczałt, o którym mowa w ust. 3 i 4, przysługują za każdy miesiąc kalendarzowy zajmowania przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, z wyłączeniem miesięcy, w których żołnierz:

1) przez okres miesiąca kalendarzowego:

a) nie wykonywał zadań służbowych z powodu choroby lub zwolnienia z wykonywania zadań służbowych albo wykorzystywania urlopu zdrowotnego, okolicznościowego, szkoleniowego lub macierzyńskiego,

b) wykonywał zadania służbowe w miejscowości, w której żołnierz lub jego małżonek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny albo jest on zameldowany na pobyt stały, bądź w miejscowości, z której istnieje dogodne połączenie komunikacyjne z tą miejscowością,

c) pełnił służbę poza granicami państwa,

d) nie dojeżdżał codziennie z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania zadań z innych przyczyn służbowych niż wymienione w lit. b i c;

2) nie wykonywał zadań służbowych z nieusprawiedliwionych przyczyn, określonych w art. 93 ustawy.”;

2) w § 7a:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stawce zryczałtowanej w wysokości 18-krotności diety określonej w przepisach, o których mowa w § 14 ust. 1.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się żołnierzowi:

1) przeniesionemu służbowo do miejscowości:

a) w której on lub jego małżonek nie posiada domu lub samodzielnego lokalu mieszkalnego albo on lub jego małżonek nie jest zameldowany na pobyt stały,

b) z której nie istnieje dogodne połączenie komunikacyjne;

2) któremu w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej nie przekazano do zamieszkiwania z członkami rodziny lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy zajmowania przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, z wyłączeniem miesięcy, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 1 lit. a—c i pkt 2.”;

3) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4—6, żołnierz dołącza dokument potwierdzający fakt jego zameldowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, a w razie przesiedlenia się z członkami rodziny, o których mowa w § 3 ust. 2, również dokument potwierdzający ich zameldowanie.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Należności, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 oraz w § 7a, wypłaca się do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie zatwierdzonego przez dowódcę jednostki wojskowej wykazu żołnierzy, którzy w danym miesiącu kalendarzowym są uprawnieni do otrzymania tych należności.”;

4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Przepisy § 3 ust. 3—6, § 7a i 10 stosuje się odpowiednio do żołnierza pełniącego służbę w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji, który został skierowany do pełnienia służby w miejscowości niebędącej miejscem jego zamieszkania.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Przepisy § 3—10 stosuje się odpowiednio do żołnierza, który przesiedlił się do innej miejscowości w związku ze zmianą stałego miejsca stacjonowania jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału albo po przeniesieniu służbowym został wyznaczony na inne stanowisko służbowe w miejscowości pełnienia służby.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.