ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1846 oraz z 2003 r. Nr 167, poz. 1628) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) w lit. d tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– oficerów pionu dochodzeniowo-śledczego – wyższe prawnicze lub inne wykształcenie wyższe przydatne w służbie,”,

b) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) niekaralność sądowa za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,”;

2) w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) niekaralność sądowa za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 171, poz. 1800.