ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

Na podstawie art. 32a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb zasiedlenia lokali mieszkalnych;

2) warunki i sposób wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych w tym lokalu;

3) normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych;

4) sposób i tryb obliczania wartości wyposażenia i urządzeń technicznych zużytych w lokalach mieszkalnych;

5) warunki wymiany lub zwrotu kosztów w zamian za wymianę wyposażenia i urządzeń technicznych zużytych w lokalach mieszkalnych.

§ 2. Zasiedlenie lokalu mieszkalnego obejmuje:

1) sporządzenie protokołu przyjęcia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”;

2) ustalenie zakresu robót remontowych;

3) wykonanie robót remontowych;

4) odbiór robót remontowych i usunięcie stwierdzonych usterek;

5) wprowadzenie do lokalu mieszkalnego.

§ 3. 1. Żołnierz służby stałej i przedstawiciel Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”, ustalają zakres robót remontowych, nie później niż w terminie trzech dni od dnia sporządzenia protokołu przyjęcia lokalu mieszkalnego.

2. Ustalenie zakresu robót remontowych następuje w formie pisemnej. Dokument ustalający zakres robót remontowych podpisuje żołnierz służby stałej i przedstawiciel Agencji.

§ 4. 1. Żołnierz służby stałej przystępuje do wykonania robót remontowych w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Po wykonaniu robót remontowych, jednak nie później niż po upływie sześciu tygodni od dnia sporządzenia dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 2, żołnierz służby stałej zgłasza pisemnie we właściwym miejscowo oddziale regionalnym Agencji zakończenie tych robót.

§ 5. Kontrolę robót remontowych w lokalu mieszkalnym może przeprowadzać osoba, która posiada:

1) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2) ) oraz

2) pisemne upoważnienie dyrektora oddziału regionalnego Agencji do przeprowadzania kontroli robót remontowych w lokalach mieszkalnych.

§ 6. 1. Odbioru robót remontowych wykonanych w lokalu mieszkalnym dokonuje przedstawiciel Agencji wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji, a w przypadkach uzasadnionych zakresem tych robót lub właściwościami budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny – komisja składająca się z przedstawicieli Agencji wyznaczonych przez takiego dyrektora.

2. Przedstawicielami Agencji, o których mowa w ust. 1, mogą być tylko osoby spełniające warunki określone w § 5.

3. Odbioru robót remontowych wykonanych w lokalu mieszkalnym dokonuje się w terminie trzech dni od dnia zgłoszenia zakończenia tych robót, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7. 1. Jeżeli roboty remontowe zostały wykonane w lokalu mieszkalnym z naruszeniem art. 32 ust. 3 ustawy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji nakazuje żołnierzowi służby stałej przywrócenie na jego koszt poprzedniego stanu tego lokalu.

2. W razie stwierdzenia usterek w robotach remontowych wykonanych w lokalu mieszkalnym, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyznacza termin ich usunięcia, nie dłuższy niż siedem dni roboczych, i zawiadamia o tym żołnierza służby stałej. Po upływie tego terminu dokonuje się ponownego odbioru robót remontowych.

§ 8. Żołnierz służby stałej w terminie siedmiu dni roboczych od dnia odbioru robót remontowych wykonanych w lokalu mieszkalnym wprowadza się do tego lokalu.

§ 9. 1. W okresie wykonywania prac remontowych w lokalu mieszkalnym żołnierz służby stałej obejmujący ten lokal wnosi opłatę za używanie lokalu, obliczoną zgodnie z art. 36 ustawy, obniżoną o 50%, a opłaty pośrednie wnosi w pełnej wysokości.

2. Obniżka, o której mowa w ust. 1, nie może obejmować okresu dłuższego niż dwa miesiące od dnia wydania decyzji o prawie zamieszkiwania.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, żołnierz służby stałej uiszcza w sposób określony w art. 36 ust. 1 ustawy.

§ 10. 1. Zużycie wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, kwalifikujące je do wymiany albo naprawy jest ustalane przez przedstawiciela Agencji spełniającego warunki określone w § 5.

2. Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym określa załącznik do rozporządzenia.

3. Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, wymienianych w wyniku zgodnego z normatywem ich zużycia, przyjmuje się obowiązujące w kwartale poprzedzającym dzień wymiany średnie krajowe ceny rynkowe wyposażenia i urządzeń technicznych, opublikowane w dostępnych w sprzedaży wydawnictwach, zawierające podatek od towarów i usług, powiększone o koszt ich wymiany, ustalony na podstawie kosztorysu sporządzonego na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub środowiskowych metod kosztorysowania z zastosowaniem średnich krajowych stawek robocizny i narzutów.

4. Wartość wyposażenia i urządzeń technicznych wymienianych w lokalu mieszkalnym ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji w formie pisemnej.

5. Agencja dokonuje wymiany wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu używalności określonego w załączniku do rozporządzenia.

6. Jeżeli Agencja nie dokonała wymiany zużytego wyposażenia lub urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu używalności określonego w załączniku do rozporządzenia, żołnierzowi służby stałej, który dokonał takiej wymiany, Agencja zwraca koszty obliczone zgodnie z ust. 3. Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. (poz. 2366)

NORMATYWY ZUŻYCIA WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W LOKALU MIESZKALNYM1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 37, poz. 165, z 1997 r. Nr 52, poz. 331, z 1998 r. Nr 45, poz. 275, z 1999 r. Nr 22, poz. 203, z 2000 r. Nr 44, poz. 511, z 2001 r. Nr 43, poz. 484, z 2002 r. Nr 80, poz. 727 oraz z 2003 r. Nr 101, poz. 944 i Nr 103, poz. 959) i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. Nr 40, poz. 471 oraz z 2002 r. Nr 80, poz. 725 i Nr 178, poz. 1485), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596), w zakresie uregulowanym tym rozporządzeniem.