ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 4 w ust. 1:

a)   w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) berety — do ubioru galowego tylko w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej — w kolorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026) — w kolorze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża — w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej — w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 — w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej — w kolorze szkarłatnym,”,

b)   w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:”;

2)  w § 5:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bluza olimpijka, sweter oficerski — w kolorze khaki,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:

a)   kurtka i spodnie munduru wyjściowego, wyjściowego letniego — w kolorze stalowym,

b)   bluza olimpijka, sweter oficerski — w kolorze stalowym,

c)   płaszcz sukienny — w kolorze stalowym,

d)   szalik zimowy — w kolorze stalowym,

e)   koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami — w kolorze stalowym,

f)    koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami, szalik letni — w kolorze białym,

g)   czapka garnizonowa, furażerka — w kolorze stalowym,

h) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka, płaszcz letni — w kolorze czarnym,

i) czapka futrzana, krawat — w kolorze czarnym,

j) obuwie, skarpetki i galanteria skórzana — w kolorze czarnym,”

— w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) bluza olimpijka, kołnierz marynarski — w kolorze granatowym,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzory ubiorów wyjściowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia (rys. 1-54).”;

3)  w § 6 w ust. 1:

a)   w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) beret — do ubioru służbowego tylko w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej — w kolorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026) — w kolorze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża — w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej — w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 — w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej — w kolorze szkarłatnym,”,

b)   w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:”;

4)  w § 7:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Marynarce Wojennej są:

1)   bluza i spodnie ćwiczebne, koszula ćwiczebna, ubranie ochronne — w kolorze granatowym;

2)   czapka ćwiczebna tropikalna i półbuty ćwiczebne — w kolorze granatowym;

3)   czapka wełniana, beret marynarski, sweter oficerski, sweter golf dla załóg jednostek pływających, szalokominiarka, rękawice pięciopalcowe — w kolorze czarnym;

4)   trzewiki letnie, trzewiki zimowe, pas żołnierski z klamrą MW, pasek do spodni marynarki wojennej oraz galanteria skórzana — w kolorze czarnym.”,

b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Wojskach Specjalnych są:

1)   kombinezon ćwiczebny, kombinezon ćwiczebny letni, kurtka ćwiczebna z ocieplaczem, koszulo-bluza pod kamizelkę ochronną WS, czapka polowa specjalna — w kamuflażu MULTICAM;

2)   buty specjalne letnie WS, buty specjalne zimowe WS, czapka zimowa, rękawice zimowe pięciopalcowe, ocieplacz ćwiczebny WS — w kolorze czarnym;

3)   trzewiki ćwiczebne tropikalne WS, buty trackingowe — w kolorze piaskowym;

4)   buty górskie WS — w kolorze brązowym.”;

5)  w § 8:

a) w ust. 1:

— pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) furażerka polowa w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;

5) rękawice zimowe pięciopalcowe — w kolorze czarnym;”,

— uchyla się pkt 7,

— uchyla się pkt 8a,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) trzewiki zimowe, trzewiki letnie oraz galanteria skórzana — w kolorze czarnym;”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Żołnierze pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych oraz żołnierze wojsk specjalnych noszą trzewiki ćwiczebne tropikalne — w kolorze piaskowym, a trzewiki górskie — w kolorze brązowym.”,

c)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wzory ubiorów polowych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia (rys. 1-21).”;

6)  w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kombinezon czołgisty i kurtka zimowa czołgisty — w kolorze oliwkowym;”;

7)  w § 10:

a)   w ust. 1:

— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) kurtka czołgisty-warsztatowca i spodnie czołgisty-warsztatowca — w kolorze czarnym;

2) bluza i spodnie robocze, kurtka i spodnie ocieplane, kombinezon roboczy dla załóg jednostek pływających — w kolorze granatowym;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) trzewiki letnie, trzewiki zimowe — w kolorze czarnym;”,

b)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zestawy ubiorów roboczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzory ubiorów roboczych określa załącznik nr 15 do rozporządzenia (rys. 1-3).”;

8)  w § 11:

a)   w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru wieczorowego są:”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mundur wieczorowy noszą oficerowie, a także żołnierze zawodowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.”,

c)   w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Mundur wieczorowy w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych jest barwy granatowej:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pozostali oficerowie oraz żołnierze zawodowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego na nogawkach spodni mają jeden lampas w kolorze granatowym;”;

9)  w § 12:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026 i jednostek lotnictwa Wojsk Lądowych) — w kolorze khaki, a koszule i koszulo-bluzy — w kolorze khaki i białym;

2) w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych — w kolorze stalowym lub stalowym i białym;”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ubiór Wojsk Lądowych noszą wszyscy żołnierze, z wyjątkiem wymienionych w ust. 3-5.”,

c)   w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Sił Powietrznych oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, a także w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;

2)   żołnierze zajmujący etatowe stanowiska służbowe o specjalnościach lotniczych w innych jednostkach niż określone w pkt 1;”,

d)   dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Księża kapelani Ordynariatu Polowego WP, Prawosławnego Ordynariatu Polowego WP oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego noszą umundurowanie rodzaju sił zbrojnych zgodnie z otrzymanym przydziałem służbowym.”;

10) w § 13:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład umundurowania żołnierzy wchodzą nakrycia głowy żołnierzy z rozmieszczonymi oznakami stopni wojskowych (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) oraz znakami orłów wojskowych, określonymi w art. 5-7a ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm. 3) ).”,

b)   w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) bordowym — w jednostkach powietrzno-desantowych i jednostkach kawalerii powietrznej;

3)   niebieskim — w jednostkach obrony wybrzeża i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych;”,

c)   w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ciemnozielonym (zielona czerń) — w Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026) oraz w eskadrach działań specjalnych w zestawie umundurowania polowego.”,

d)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Czapki garnizonowe nosi się do ubioru wyjściowego i galowego:

1)   koloru stalowego z czarnym otokiem — w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;

2)   koloru białego z czarnym otokiem — w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026.”;

11) w § 14:

a)   w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„na czapkach garnizonowych i czapkach rogatywkach oraz kapeluszach (podhalańskich i damskich):”,

b)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na beretach i furażerkach — wykonany metodą haftu komputerowego (z wyjątkiem wojsk specjalnych) na tkaninie zasadniczej w barwie beretów, furażerek, odpowiadający danemu rodzajowi wojsk, z tym że:

a)  naberetach generałów (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej — haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną, dziobem i szponami,

b)  w Wojskach Specjalnych — znak orła Wojsk Specjalnych — tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany, o wysokości 47 mm, wnętrze tarczy jest barwy czarnej (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026), a do umundurowania polowego wykonany metodą haftu komputerowego;”,

c)   uchyla się pkt 4;

12) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. 1. Ubiór wyjściowy z kurtką munduru jest noszony podczas:

1)   uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w ubiorze galowym;

2)   wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu i wyjazdów służbowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze.

2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 można nosić bluzę olimpijkę, koszulo-bluzę lub sweter oficerski.”;

13) w § 27 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) etatowych kompanii reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz orkiestr wojskowych rodzajów Sił Zbrojnych w czasie uroczystości;”;

14) § 28 i 29 otrzymują brzmienie:

„§ 28. 1. Ubiór polowy lub ćwiczebny jest noszony podczas:

1)   wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze;

2)   alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń w terenie;

3)   podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym lub ćwiczebnym.

2. Noszenie umundurowania polowego (ćwiczebnego) dopuszcza się na czas dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

§ 29. Ubiór specjalny nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego lub prac wymagających specjalistycznego wyposażenia ochronnego. Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.”;

15) w § 32:

a)   w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Czapkę garnizonową i rogatywkę, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 czapkę garnizonową (kapelusz) oficera (chorążego, podoficera) i czapkę garnizonową marynarską nakłada się prosto na całą szerokość czoła, przy czym jej dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 30 mm nad linią brwi. W czasie wietrznej pogody czapkę garnizonową marynarską zabezpiecza się przed zerwaniem z głowy przez założenie pod brodę gumki podtrzymującej. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Czapkę garnizonową i rogatywkę oraz kapelusz nosi się razem z otokiem, przy czym:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę otoków jednostek, rodzajów wojsk i służb zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) żołnierze Marynarki Wojennej i Jednostki Wojskowej Nr 4026 noszą czapki garnizonowe i kapelusze — w kolorze białym.”,

b)   w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wojsk lotniczych (marynarki wojennej) nosi się w Siłach Powietrznych, lotnictwie Wojsk Lądowych i lotnictwie Marynarki Wojennej do ubioru wyjściowego i kombinezonu pilota;

3) polową nosi się w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych tylko do ubioru polowego. Przy wystąpieniach w umundurowaniu polowym wzór 2010 bez nakrycia głowy furażerkę polową nosi się w lewej udowej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do wewnątrz.”,

c)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Beret, z wyjątkiem Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Beret marynarski nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Dolna jego krawędź powinna znajdować się na wysokości około 40 mm nad lewą brwią oraz około 20 mm nad prawą brwią. Prawą krawędź denka opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby nie przysłaniała ucha. W Wojskach Specjalnych beret nosi się lekko przechylony naprawe ucho w taki sposób, aby znak orła Wojsk Specjalnych znajdował się nad lewą brwią. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu (a w umundurowaniu polowym wzór 2010 w lewej udowej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do przodu). Kolor beretu określa § 13 ust. 2, przy czym:

1)   żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę beretów jednostek lub rodzajów wojsk, zgodnie z podziałem zawartym w § 13 ust. 2;

2)   słuchacze uczelni wojskowych noszą kolor beretu zgodnie z kierunkiem kształcenia, z uwzględnieniem § 13 ust. 2.”,

d)   w ust. 5:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kapelusz podhalański:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nosi się wraz z peleryną podhalańską podczas wystąpień reprezentacyjnych.”,

e)   w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podhalańską nosi się jednocześnie z kapeluszem podhalańskim lub czapką rogatywką. Pelerynę spina się pod kołnierzem plecionką opadającą do tyłu przez lewe ramię. Pelerynę nosi się na lewym barku w ten sposób, aby jej prawa krawędź pokrywała się z linią guzików kurtki. Tylna część peleryny powinna sięgać około 300 mm od podłoża;”,

f)   uchyla się ust. 11,

g)   ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Bluzę polową nosi się z wyłożonym kołnierzem i dopasowuje tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady dłoni. W zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia dopuszcza się noszenie bluzy polowej z kołnierzem zapiętym w stójkę lub z podwiniętymi rękawami — w zależności od potrzeb.”,

h) w ust. 15:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) polowe i polowe letnie nosi się wpuszczone w cholewki trzewików; spodnie powinny układać się luźno i lekko opadać na górną krawędź trzewików. Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład: Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), misji pokojowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także żołnierze biorący udział w ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych mogą nosić spodnie polowe letnie i w kamuflażu pustynnym wyłożone na cholewki trzewików — w zależności od potrzeb;”,

—  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ocieplacza ćwiczebnego noszą żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz wojsk specjalnych jako ocieplenie pod spodnie ubrania ochronnego, polowego, ćwiczebnego, specjalnego i roboczego;”,

—  dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) kombinezonu ćwiczebnego i kombinezonu ćwiczebnego letniego nosi się z nogawkami spodni opuszczonymi na cholewki trzewików.”,

i) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Spodnie wyjściowe i spodnie ćwiczebne powinny sięgać z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa.”,

j) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

„16a. Spódnicę noszą żołnierze kobiety w składzie ubiorów wyjściowych i galowych. Długość spódnicy powinna umożliwiać zakrycie kolan i być nie dłuższa niż 5 cm poniżej linii kolan”,

k) w ust. 18:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koszulo-bluzę oficerską z krótkimi rękawami nosi się z krawatem lub bez krawata z rozpiętym jednym lub dwoma guzikami od góry (z zachowaniem estetycznego wyglądu sylwetki); dopuszcza się możliwość użytkowania koszulo-bluzy z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę koloru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru z krawatem albo ze spodniami munduru wyjściowego z paskiem z krawatem lub bez krawata); naramienniki do koszulo-bluzy koloru białego, stalowego i khaki w Wojskach Lądowych Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) i Siłach Powietrznych są koloru spodni; dopuszcza się również do koszulo-bluzy koloru stalowego i khaki naramienniki w kolorze koszuli; w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 naramienniki są w kolorze czarnym; dopuszcza się w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 stosowanie naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 mm x 52 mm — z oznakami stopni haftowanymi haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka admiralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koszulo-bluzę oficerską z długimi rękawami nosi się z mankietami zapiętymi na guziki (z wyjątkiem ubioru galowego) lub spinki do mankietów, krawatem i naramiennikami, analogicznie jak do koszulo-bluzy oficerskiej z krótkimi rękawami; dopuszcza się możliwość noszenia koszulo-bluzy odpowiednio koloru khaki, stalowego lub białego z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę koloru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru z krawatem albo ze spodniami munduru wyjściowego z paskiem z krawatem lub bez krawata) oraz ich noszenie bez krawata.”,

l) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Apaszkę mogą nosić pododdziały reprezentacyjne (honorowe) do ubioru polowego, w kolorze odpowiadającym ustalonej dla danego pododdziału barwie beretu, otoku lub odzwierciedlającym barwę rodzajów Sił Zbrojnych, służb, jednostek wojskowych, których tradycje dziedziczą — podczas udziału w uroczystościach.”,

m) w ust. 22:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do spodni polowych z koszulo-bluzą polową lub koszulką specjalną letnią;”,

— po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w przypadku wystąpień zbiorowych, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia.”,

n) w ust. 26:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ubranie robocze i ubranie czołgisty-warsztatowca:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zabrania się użytkowania mundurów polowych pod ubraniem roboczym i ubraniem czołgisty-warsztatowca.”,

o) po ust. 26 dodaje się ust. 26a w brzmieniu:

„26a. Kombinezony robocze bez pasa noszą załogi jednostek pływających. Nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików (półbutów ćwiczebnych). Zabrania się noszenia mundurów ćwiczebnych pod kombinezonami roboczymi.”,

p) ust. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Kombinezon czołgisty i kurtkę zimową czołgisty nosi się bez pasa, z oznakami stopni. Nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików. Zabrania się noszenia mundurów polowych pod kombinezonem i kurtką zimową czołgisty.”,

q) w ust. 28 uchyla się pkt 3,

r) w ust. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kurtkę zimową nieprzemakalną nosi się w składzie ubiorów specjalnych Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz lotnictwa Wojsk Lądowych; w zależności od warunków atmosferycznych można nosić kurtkę z podpinką lub bez, a także zakładać na głowę kaptur; w sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie przejściowym można nosić kurtkę bez podpinki, szalokominiarki i rękawic”,

s) ust. 32a otrzymuje brzmienie:

„32a. Sweter oficerski można w składzie ubiorów wyjściowych zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją w zestawie z koszulą i krawatem.”,

t) po ust. 32a dodaje się ust. 32b w brzmieniu:

„32b. Koszulkę specjalną letnią nosi się w składzie ubiorów polowych ze spodniami do munduru w kamuflażu pustynnym lub pod bluzą polową w kamuflażu pustynnym.”;

16) w § 34:

a)   w ust. 1:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) generałów, a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej — haftowane srebrzystym bajorkiem, dla pozostałych żołnierzy — wykonane techniką haftu komputerowego,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pozostałych ubiorach:

a)   w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych:

—  na naramiennikach do płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, kurtek mundurów, bluz olimpijek, koszulo-bluz z krótkimi i długimi rękawami, koszulo-bluz polowych kurtek czołgisty-warsztatowca, swetrów,

—  na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki wyjściowej, kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki skórzanej pilota, bluzy technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego,

—  na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi,

—  na kieszeni prawego rękawa kombinezonów ćwiczebnych, kombinezonów ćwiczebnych letnich oraz kurtek ćwiczebnych z ocieplaczem,

b)   w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026:

—  na naramiennikach płaszczy sukiennych i płaszczy letnich bluz olimpijek, koszulo-bluz z krótkimi i długimi rękawami, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca,

—  na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki skórzanej pilota, bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej, swetra oficerskiego i bluzy technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego i bluzy ocieplacza ćwiczebnego,

—  na lewych rękawach bluz wyjściowych, półpłaszczy marynarskich, kurtek mundurowych,

—  na obu rękawach kurtek mundurowych,

—  na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi.”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych w składzie ubiorów galowych wyjściowych i służbowych, a w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych również ubiorów specjalnych a także na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach w zestawach polowych oraz kurtkach skórzanych pilota — są barwy matowosrebrzystej, w składzie ubiorów polowych i specjalnych — w kolorze czarnym, w umundurowaniu polowym w kamuflażu pustynnym i kombinezonach tropikalnych pilota — barwy piaskowej, a w Marynarce Wojennej — barwy złocistej (w jednostkach brzegowych na kurtkach ubrania ochronnego — barwy czarnej).”,

c)   w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) starsi szeregowi i podoficerowie:

a)   na taśmie otokowej czapki garnizonowej lub rogatywki (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), umieszczone w linii równoległej do krawędzi taśmy, a także na kapeluszach (z wyjątkiem kapeluszy polowych) — wykonane bajorkiem,

b)   na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach umieszczone pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu (furażerki) — wykonane metodą haftu komputerowego, z uwzględnieniem zapisów § 34 ust. 1 pkt 1 lit. a,

c)   na naramiennikach płaszczy i kurtek mundurowych, bluz olimpijek — wykonane z jednolitej taśmy o szerokości 8 mm,

d)   na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich — wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich (pochewki w kamuflażu pustynnym nakładane na naramienniki) i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) — wykonane metodą haftu komputerowego; na patce od bluzy polowej, a także na naramiennikach kurtek czołgisty-warsztatowca — pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę) wykonane metodą haftu komputerowego,

e)   na lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki skórzanej pilota, a także kombinezonu pilota w kolorze piaskowym — wykonane metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, a bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochronnego, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty — barwy czarnej na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, a kombinezonu pilota i bluzy technika lotniczego — na podkładce sukiennej koloru czarnego, wykonane techniką termonadruku,

f)    podoficerowie w stopniu chorążego na naramiennikach płaszczy, kurtek mundurowych, bluz olimpijek — naramienniki obszyte wokół, z wyjątkiem miejsca wszycia rękawa, jednolitą taśmą szerokości 5 mm, bez kolorowych brzegów, a gwiazdki umieszczone wzdłuż linii prostej biegnącej przez środek naramiennika; gwiazdki i krokiewki wykonane bajorkiem;”,

— w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek — wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich (pochewki w kamuflażu pustynnym nakładane na naramienniki) i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) — wykonane metodą haftu komputerowego; na patce od bluzy polowej, a także na naramiennikach kurtek czołgisty-warsztatowca pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę) — wykonane metodą haftu komputerowego,

f) na lewej piersi kurtki wyjściowej lub kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki skórzanej pilota, a także kombinezonu pilota w kolorze piaskowym — wykonane metodą haftu komputerowego barwy matowosrebrnej, bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochronnego, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty — barwy czarnej, na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, a kombinezonu pilota i bluzy technika lotniczego — na podkładce sukiennej koloru czarnego, wykonane techniką termonadruku;”,

d)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 oznaki stopni wojskowych noszą:

1) starsi marynarze i podoficerowie:

a)   na lewym przodzie:

—  na podkładkach kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtki i podpinki ubrania ochronnego oraz bluzy ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty — haftowane haftem komputerowym, oraz bluz ćwiczebnych i kurtek zimowych nieprzemakalnych (umieszczone centralnie na środku podkładki)

— tłoczone z tworzywa sztucznego,

—  bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych

— tłoczone z tworzywa sztucznego,

b)   na lewym rękawie bluzy wyjściowej, bluzy wyjściowej letniej i półpłaszcza marynarskiego — tłoczone z tworzywa na podkładce sukiennej,

c)   na rękawach kurtek mundurowych wyjściowych zimowych i letnich:

—  żołnierze do stopnia starszego bosmanmata na lewym rękawie — z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce sukiennej,

—  żołnierze od stopnia bosmana wzwyż na obu rękawach — z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce sukiennej,

d)   na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapeluszy) — tylko chorążowie; w zależności od stopnia: gwiazdka umieszczona jest w krokiewce i haftowana bajorkiem,

e)   na naramiennikach:

—  płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz — z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników,

—  koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej — pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu komputerowego;

2)   oficerowie młodsi:

a)   na daszku czapek garnizonowych i przodzie rondka kapelusza, jeden galon szerokości 6 mm naszyty na podkładkę koloru czarnego w odległości 6 mm od krawędzi daszka (rondka) na całej długości jego łuku,

b)   na pasku skórzanym czapek garnizonowych i kapeluszy; w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem,

c)   na lewym przodzie:

—  kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty — wykonane haftem komputerowym, oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i bluz ćwiczebnych (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) — tłoczone z tworzywa sztucznego,

—  bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych

— tłoczone z tworzywa sztucznego,

d)   na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich — z taśmy dystynkcyjnej Marynarki Wojennej naszytej na podkładce sukiennej,

e)   na naramiennikach:

—  płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz — z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników,

—  koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej — pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu komputerowego;,

3)   oficerowie starsi:

a)   na daszku czapek garnizonowych i przodzie rondka kapelusza dwa galony szerokości 6 mm naszyte obok siebie w odstępie 2 mm na podkładkę koloru czarnego; pierwszy galon naszywa się w sposób określony w pkt 2 lit. a,

b)   na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapelusza); w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem,

c)   na lewym przodzie:

—  kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty — wykonane haftem komputerowym, oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i bluz ćwiczebnych (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) — tłoczone z tworzywa sztucznego,

—  bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych

— tłoczone z tworzywa sztucznego,

d)   na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich — z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce sukiennej,

e)   na naramiennikach:

—  płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz — z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników,

—  koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej — pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu komputerowego;

4)   admirałowie:

a)   na daszku czapek garnizonowych — wężyk admiralski szerokości 25 mm (stopniowo zwężający się w kierunku obu końców daszka do szerokości 10 mm) i wysokości 18 mm (na całej długości łuku), haftowany bajorkiem, na podkładce koloru czarnego w odległości 5 mm od krawędzi daszka na całej długości jego łuku,

b)   na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapelusza); w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem,

c)   na lewym przodzie:

—  kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki) oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych, bluz ćwiczebnych i kombinezonów pilota, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) — haftowane haftem komputerowym,

—  bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubrania ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych — haftowane haftem komputerowym, wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm,

d)   na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich — haftowany bajorkiem na podkładce sukiennej

— wężyk admiralski o szerokości 30 mm i wysokości 35 mm,

e)   na naramiennikach do płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej — pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm — haftowane bajorkiem;

5)   dopuszcza się stosowanie do koszulo-bluz naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 x 52 mm — oznaki stopni haftowane haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka admiralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm.”;

17) w § 35:

a)   w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) żołnierze zawodowi — w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej, do której zostali zaliczeni;”,

b)   dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wzory oznak korpusów osobowych określa załącznik nr 19a do rozporządzenia.”;

18) w § 37:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Oznaki szkolne noszą podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wojskowej Akademii Technicznej:

1) na naramiennikach bluz olimpijek, kurtek mundurów wyjściowych, koszulo-bluz z długimi i krótkimi rękawami, koszulo-bluz polowych patce od bluzy polowej oraz na oznace stopnia do kurtki ubrania ochronnego i kurtki wyjściowej — oznakę „WSO”, „WAT”, a także (z wyjątkiem kurtek roboczych) sznurek pleciony koloru matowosrebrnego o średnicy 3 mm naszyty dookoła naramienników (poza wszyciem przy rękawie); dolna krawędź oznaki metalowej powinna być umieszczona w odległości 5 mm od wszycia naramienników (dolnej krawędzi patki) lub od dolnej krawędzi oznaki stopnia;

2)   na zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru wyjściowego naszywa się taśmę koloru matowosrebrnego szerokości 16 mm, oznaczającą pierwszy rok nauki; odległość dolnej krawędzi taśmy od dolnej krawędzi rękawa wynosi 100 mm. Podchorążowie rozpoczynający następny rok nauki noszą o jedną taśmę więcej, szerokości 8 mm, naszytą poniżej taśmy oznaczającej pierwszy rok nauki. Odstęp między taśmami wynosi 4 mm. Podchorążowie w piątym roku nauki noszą dwie, w szóstym roku trzy taśmy szerokości 16 mm, w odstępach 4 mm;

3)   na lewej piersi kurtki wyjściowej oznakę szkolną określającą rok nauki oraz posiadany stopień wojskowy.

2. Elewi szkół podoficerskich Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych noszą na naramiennikach koszulo-bluz polowych i patce od bluzy polowej oznakę „SP”, której dolna krawędź powinna być umieszczona w odległości 5 mm od wszycia naramienników (dolnej krawędzi patki) lub od dolnej krawędzi oznaki stopnia.”,

b) w ust. 3:

— pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) na kołnierzach kurtki munduru, półpłaszcza marynarskiego — na końcu kołnierza przy styku z klapami;

2)   na naramiennikach koszulo-bluz w odległości 5 mm — powyżej oznak stopnia wojskowego; posiadający stopień marynarza — na środku naramienników;

3)   na kurtkach ubrania ochronnego, kurtkach wyjściowych, koszuli ćwiczebnej, bluzie ćwiczebnej — poniżej oznaki stopnia wojskowego; posiadający stopień marynarza — na kurtce na środku podkładki; na koszuli ćwiczebnej — bezpośrednio nad lewą kieszenią;”,

— w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) elewi podoficerskiej szkoły Marynarki Wojennej na zewnętrznej części mankietów rękawów bluz wyjściowych półpłaszcza marynarskiego — pasek z taśmy dystynkcyjnej Marynarki Wojennej szerokości 6 mm i długości 60 mm (naszytej na podkładce sukiennej), oznaczający pierwszy rok nauki, przy czym dolna cześć paska powinna być wyrównana ze stebnówką mankietu; odstęp pomiędzy kolejnymi paskami naszywanymi powyżej wynosi 4 mm,”;

19) w § 38:

a)   w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej — noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład kontyngentów wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, misji pokojowych lub odbywających służbę w formacjach wielonarodowych z siedzibą na terenie kraju, a także żołnierze uczestniczący w przedsięwzięciach międzynarodowych; dopuszcza się noszenie oznaki na terenie kraju; w tych przypadkach oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa) x 66 mm (wysokość) nosi się na lewym rękawie ubiorów wyjściowych, służbowych i galowych oraz wieczorowych 100 mm poniżej wszycia rękawa;

2) w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej — noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na obu rękawach bluzy polowej, koszulo-bluzy polowej (bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej Marynarki Wojennej), kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki ubrania ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego — 30 mm poniżej wszycia rękawów, a koszulki specjalnej letniej — 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznaka ma wymiary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa); w czasie działań bojowych oznakę można odpinać.”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznaki wymienione w ust. 1 wykonane są z materiału odpornego na odbarwienie i odkształcenie oraz trwale przymocowane do munduru (ubioru) lub na taśmę samosczepną.”;

20) w § 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznaki rozpoznawcze można nosić na lewym (w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego i kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej na prawym) rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych bluz olimpijek oraz na prawym rękawie półpłaszczy marynarskich, bluz wyjściowych marynarskich i bluz wyjściowych letnich marynarskich — na wysokości 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa. Na kurtkach i bluzach polowych, na środku górnej kieszeni lewego rękawa. Na bluzach ćwiczebnych oficerskich (marynarskich) 20 mm poniżej oznaki przynależności państwowej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 2. Oznaki rozpoznawcze powinny się mieścić w prostokącie o wymiarach 50 x 80 mm albo w kole o średnicy 70 mm. Powierzchnia oznaki nie powinna być mniejsza niż 2500 mm2. Na kombinezonach ćwiczebnych kombinezonach ćwiczebnych letnich oraz kurtkach ćwiczebnych z ocieplaczem można oznakę rozpoznawczą nosić na kieszeni lewego rękawa.”,

b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku noszenia oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, dopuszcza się noszenie oznaki rozpoznawczej na prawym rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych oraz bluz olimpijek.

1b. W Wojskach Specjalnych bezpośrednio nad oznaką rozpoznawczą można nosić napis WOJSKA SPECJALNE.”,

c)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W jednostkach Marynarki Wojennej funkcję oznaki rozpoznawczej dla marynarzy zawodowych i marynarzy — kandydatów na żołnierzy zawodowych (elewów podoficerskich szkół zawodowych) spełnia napis na taśmie otokowej czapki garnizonowej, którego treść określa dowódca Marynarki Wojennej.”,

d)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Proporczyk można nosić na berecie z lewej strony w odległości 10 mm za oznaką stopnia wojskowego (szeregowi zawodowi 10 mm za znakiem orła wojskowego), równolegle do krawędzi beretu w odstępie 20 mm.”,

e)   ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na kurtkach ochronnych i podpinkach do kurtek ochronnych, bluzach ocieplaczy ćwiczebnych oraz kurtkach wyjściowych i kurtkach wiatrówkach oznak rozpoznawczych nie umieszcza się.”;

21) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem noszą żołnierze zawodowi:

1)   bezpośrednio nad klapą prawej górnej kieszeni kurtki munduru galowego, wyjściowego i służbowego, bluzy olimpijki; na kurtkach mundurów wyjściowych, galowych i służbowych Marynarki Wojennej po prawej stronie symetrycznie w stosunku do baretek;

2)   na bluzie munduru polowego i ćwiczebnego, koszulo-bluzie polowej, kurtce i ocieplaczu ubrania ochronnego, bluzie ocieplacza ćwiczebnego, kombinezonie pilota, kombinezonie czołgisty i kurtce zimowej czołgisty — na prawej piersi w miejscu naszycia taśmy samosczepnej;

3)   na swetrze oficerskim oznakę identyfikacyjną można nosić w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) i Siłach Powietrznych — po prawej stronie na środku na wysokości kieszeni, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 bezpośrednio pod oznaką stopnia wojskowego;

4)   na kombinezonach ćwiczebnych, kombinezonach ćwiczebnych letnich oraz kurtkach ćwiczebnych z ocieplaczem oznakę można nosić na kieszeni prawego rękawa bezpośrednio nad oznaką stopnia wojskowego;

5)   dopuszcza się noszenie oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem na pozostałych ubiorach, z wyjątkiem roboczych”;

22) § 42 otrzymuje brzmienie:

„§ 42. Żołnierz pełniący służbę dyżurną nosi umundurowanie określone przez przełożonych, z biało-czerwoną plakietką (o wymiarach 55 mm x 90 mm) z napisem „SŁUŻBA DYŻURNA”, przypiętą do klapy pośrodku lewej górnej kieszeni kurtki wyjściowej (na kurtce mundurowej Marynarki Wojennej do lewej klapy w linii prostej nad lewym górnym guzikiem), bluzy olimpijki, koszulo-bluzy oraz bluzy polowej (ćwiczebnej), koszulo-bluzy polowej (koszuli ćwiczebnej), na kurtce zimowej nieprzemakalnej, kurtce ubrania ochronnego i bluzie ćwiczebnej marynarskiej bezpośrednio pod oznaką stopnia wojskowego.”;

23) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. Żołnierze noszą mundury wojskowe ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, w którym pełnią służbę, oraz oznaki korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, z zastrzeżeniem § 44.”;

24) po § 44b dodaje się § 44c-44e w brzmieniu:

„§ 44c. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Inspektoracie Uzbrojenia, a także w uczelniach wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli.

§ 44d. Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa wyszczególnieni w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz. 1237 i Nr 205, poz. 1356) oraz żołnierze pełniący służbę na terenie kraju w międzynarodowych strukturach wojskowych, w tym w jednostkach międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a także pozostający w rezerwie kadrowej lub dyspozycji noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli.

§ 44e. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą nosić na terenie kraju i poza granicami państwa nakrycia głowy i oznaki rozpoznawcze ustalone przez organizację międzynarodową lub organa sił wielonarodowych.”;

25) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

26) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

27) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

28) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

29) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

30) w załączniku nr 6 do rozporządzenia zestawy nr 1 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

31) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

32) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

33) w załączniku nr 9 do rozporządzenia nazwa wzoru w rys. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Ubiór galowy żołnierza zawodowego jednostek powietrzno-desantowych”;

34) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a)   wzory rys. 2, 37, 38-40, 43 i 46 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,

b)   uchyla się wzory rys. 9, 20 i 31,

c)   po rys. 34b dodaje się wzory rys. 34c-e w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia;

35) w załączniku nr 11 do rozporządzenia:

a)   po rys. 6b i 7b dodaje się rys. 6c-d i 7c-d w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,

b)   rys. 8-10 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;

36) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia;

37) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;

38) w załączniku nr 14 do rozporządzenia rys. 1-4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia;

39) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia;

40) w załączniku nr 17 do rozporządzenia rys. 3, rys. 8 i rys. 28 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia;

41) po załączniku nr 19 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 19a w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia;

42) w załączniku nr 21 do rozporządzenia rys. 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia;

43) w załączniku nr 22 do rozporządzenia rys. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia;

44) załącznik nr 23 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Umundurowanie i oznaki wojskowe wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. (poz. 466)

Załącznik 1 Ubiory galowe

Załącznik 2 Ubiory wyjściowe

Załącznik 3 Ubiory służbowe

Załącznik 4 Ubiory ćwiczebne

Załącznik 5 Ubiory polowe

Załącznik 6 Ubiory specjalne

Załącznik 7 Ubiory robocze

Załącznik 8 Ubiory wieczorowe

Załącznik 9 Wzory ubiorów

Załącznik 10 Wzory ubiorów

Załącznik 11 Wzory ubiorów

Załącznik 12 Wzory ubiorów

Załącznik 13 Ubiory ćwiczebne

Załącznik 14 Ubiory polowe

Załącznik 15 Ubiory specjalne

Załącznik 16 Ubiory robocze

Załącznik 17 Wzory nakryć głowy

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857,Nr 182, poz. 1228 iNr238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114,Nr 112, poz. 654,Nr 122, poz. 696,Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776, z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867, z 2009 r. Nr 9, poz. 47 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 162.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588.