ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do terenów oraz znajdujących się na nich budynków i urządzeń, zwanych dalej „obiektami”:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;

3) jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 2. Dowódcy lub kierownicy obiektów, o których mowa w § 1 ust. 2, umieszczą w widocznych miejscach oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie używania wyrobów tytoniowych w obiektach oraz w środkach przewozu osób.

§ 3. 1. Używanie wyrobów tytoniowych w obiektach jest dopuszczalne tylko w miejscach spełniających wymagania określone dla palarni w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyznaczone:

1) w izbach żołnierskich;

2) w pomieszczeniach, w których pełnione są całodobowe służby wewnętrzne lub dyżury bojowe;

3) w salach wykładowych i innych pomieszczeniach szkoleniowych i dydaktycznych;

4) w świetlicach oraz obiektach sportowych;

5) na placach apelowych i placach ćwiczeń;

6) na terenie podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

7) w obiektach o wymuszonej cyrkulacji powietrza, a w szczególności w podziemnych centrach dowodzenia (kierowania), na okrętach podwodnych i w statkach powietrznych;

8) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

3. Jeżeli w budynku nie można wyodrębnić palarni, miejsca, w których używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku. Miejsca te ustala się w taki sposób, aby nie narażać osób niepalących na skutki oddziaływania dymu tytoniowego.

§ 4. 1. Zarządzający internatem, hotelem albo innym wojskowym obiektem zbiorowego zakwaterowania może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 ustawy indywidualne pomieszczenia w obiektach służące celom mieszkalnym.

2. Zarządzający wojskowym obiektem gastronomicznym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 ustawy zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne wyposażone w wentylację zapewniającą nieprzenikanie dymu tytoniowego do innych pomieszczeń.

3. W obiekcie izby zatrzymań dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osoby osadzone oraz obsługę tej izby — w palarni urządzonej na terenie tego obiektu.

4. Jeżeli nie można spełnić warunku określonego w ust. 3, komendant jednostki organizacyjnej, na której terenie znajduje się izba zatrzymań wyznacza pomieszczenia, w których są osadzeni używający wyrobów tytoniowych pod warunkiem uniemożliwienia oddziaływania dymu tytoniowego na osoby niepalące.

§ 5. W środkach przewozu osób nie dopuszcza się używania wyrobów tytoniowych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.