ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 241 i Nr 40, poz. 383) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Żołnierzowi odbywającemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:

1) szeregowemu (marynarzowi) 1 100 zł;

2) starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) 1 200 zł.”;

2) w § 6 uchyla się ust. 4.

§ 2. Żołnierzowi odbywającemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiada stopień wojskowy kaprala (mata) lub wyższy stopień wojskowy, ustala się uposażenie zasadnicze według stawki określonej w § 4 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025.