ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 242 i Nr 40, poz. 384) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego wynosi:

1) od 3 % do 6 % kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego — w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;

2) od 6 % do 12 % kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego — w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie nie niższe niż średnie.”.

§ 2. 1. Przy ustalaniu uprawnień do dodatku funkcyjnego przyznanego żołnierzowi, który rozpoczął odbywanie nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed dniem 28 lutego 2005 r., uwzględnia się różnicę między łączną kwotą uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego należnego temu żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a kwotą uposażenia zasadniczego należną temu żołnierzowi na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 241 i Nr 40, poz. 383 oraz z 2006 r. Nr 237, poz. 1716).

2. Żołnierzowi, który otrzymuje w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uposażenie zasadnicze należne na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych, w wysokości wyższej niż łączna kwota uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, należna przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie zachowuje się prawa do dodatku funkcyjnego przyznanego przed dniem 28 lutego 2005 r.

3. Żołnierzowi, który otrzymuje w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uposażenie zasadnicze należne na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych, w wysokości niższej niż łączna kwota uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, należna przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowuje się prawo do dodatku funkcyjnego przyznanego przed dniem 28 lutego 2005 r., w wysokości różnicy pomiędzy porównywanymi uposażeniami. Dodatek podlega zmniejszeniu w miarę wzrostu uposażenia zasadniczego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025.