ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Żołnierz zawodowy, który w ramach obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska służbowego wykonuje loty w składzie załóg wojskowych statków powietrznych otrzymuje miesięczny dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej:”;

2) w § 9a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jednorazowy dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się również żołnierzowi zawodowemu, który w trakcie roku kalendarzowego został zwolniony ze stanowiska służbowego, o którym mowa w § 9 ust. 1, i przeniesiony do rezerwy kadrowej w związku ze skierowaniem na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej oraz na staż, kurs lub specjalizację. Dodatek ustala się na podstawie stażu zawodowej służby wojskowej pełnionej bezpośrednio w składzie personelu latającego oraz kwoty dodatku o charakterze stałym, o którym mowa w § 9 ust. 1, ustalonych na ostatni dzień zajmowania stanowiska służbowego przed przeniesieniem do rezerwy kadrowej. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 9b w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Żołnierzowi zawodowemu, który w trakcie miesiąca kalendarzowego wykonywał loty oznaczone statusem HEAD, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przyznaje się jednorazowy dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej określonych w tabeli.”;

4) w § 10a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mnożniki kwoty bazowej, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 0,10 żołnierzom zawodowym wykonującym bezpośrednią obsługę samolotów wielozadaniowych F-16 lub śmigłowców pokładowych lotnictwa Marynarki Wojennej RP albo statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania zadań transportu powietrznego o statusie HEAD.”,

b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Stanowiskami służbowymi objętymi prawem do dodatku, o którym mowa w ust. 1, są stanowiska służbowe w pododdziałach technicznych jednostek wojskowych, w których dokonuje się obsługi wojskowych statków powietrznych, oznaczone w etatach jednostek wojskowych cechą korpusu osobowego sił powietrznych — 22, cechą grupy osobowej inżynieryjno-lotniczej — J oraz symbolem specjalności wojskowej:”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dla celów ustalenia wysokości dodatku specjalnego w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej, uwzględnia się okresy pobierania dodatku oraz pełnienia służby przyjmowane przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1.”;

5) w § 18a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dla celów ustalenia wysokości dodatku specjalnego w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej, okres otrzymywania dodatku:

1) dla żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych i Żandarmerii Wojskowej,

2) specjalnego z tytułu wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub zabezpieczenia operacyjnego w Wojskowych Służbach Informacyjnych oraz operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej,

3) specjalnego za wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej albo czynności operacyjno-rozpoznawczych lub analityczno-informacyjnych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego

— traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 1.”;

6) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości 300 zł.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się żołnierzowi zawodowemu o kwotę:

1) po trzech latach służby wojskowej — 3%,

2) po sześciu latach służby wojskowej — 6%,

3) po dziewięciu latach służby wojskowej — 9%,

4) po dwunastu latach służby wojskowej — 12%,

5) po piętnastu latach służby wojskowej — 15%,

6) po dwudziestu latach służby wojskowej — 20%,

7) po dwudziestu pięciu latach służby wojskowej — 25%,

8) po trzydziestu latach służby wojskowej       — 30%

— kwoty należnego uposażenia zasadniczego.”;

7) w § 25 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) służby przygotowawczej;”.

§ 2. 1. Przepisy § 9b ust. 1 i § 10a ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przy przyznawaniu dodatków do uposażenia zasadniczego należnych żołnierzom zawodowym od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Przepisy § 24 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przy przyznawaniu dodatków do uposażenia zasadniczego należnych żołnierzom zawodowym od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 171, Nr 205, poz. 1700 i Nr 245, poz. 2087, z 2006 r. Nr 149, poz. 1080, Nr 182, poz. 1350 i Nr 195, poz. 1444, z 2007 r. Nr 180, poz. 1281, z 2008 r. Nr 29, poz. 171 i Nr 147, poz. 934, z 2009 r. Nr 42, poz. 343, z 2010 r. Nr 245, poz. 1639, z 2011 r. Nr 128, poz. 722 oraz z 2012 r. poz. 107.