ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekształca się 117 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu, zwany dalej „Szpitalem”, w Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu, zwaną dalej „Przychodnią”.

§ 2. Obszar działania Przychodni obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą Przychodni jest miasto Kołobrzeg.

§ 4. Nadzór nad Przychodnią sprawuje Minister Obrony Narodowej.

§ 5. 1. Do podstawowych kierunków działalności Przychodni należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych;

2) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia;

3) realizowanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Gospodarka finansowa Przychodni prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 6. 1. Przychodnia staje się następcą prawnym Szpitala.

2. Przychodnia wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Szpital.

3. Przychodnia przejmuje:

1) nieodpłatne użytkowanie:

a) nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,2838 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej 86/88, obejmującej działkę ewidencyjną nr 144/9 z obrębu 11, opisaną w księdze wieczystej KW Nr 9561, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu,

b) budynków i urządzeń budowlanych trwale związanych z nieruchomością gruntową, o której mowa w lit. a;

2) własność pozostałego majątku ruchomego Szpitala.

4. Dyrektor Szpitala przekaże Przychodni mienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, protokołem zdawczo-odbiorczym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, według pełnej inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. Pracownicy Szpitala stają się pracownikami Przychodni na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432.