ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 66, poz. 613) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 7:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i przeprowadzania poboru oraz sprawowanie kontroli prowadzenia poboru przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień lub ich przedstawicieli, a także sporządzania zbiorczej sprawozdawczości i wyników poboru,”,

b) w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) planowanie w czasie pokoju przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem poboru w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na obszarze województwa oraz prowadzenia dokumentacji na potrzeby działania wojewódzkiej i powiatowych komisji poborowych;”;

2) w § 5:

a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,”,

b) w pkt 4 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,

c) sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów poborowych podlegających wezwaniu przed powiatową komisję lekarską,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.